Obec Dyje

Dnes je Sunday 07/21/19,
svátek má Vítězslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.3.2016 (03/23/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.3.2016 v 18:00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.2.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Jiřího Fialy, bytem Dyje č.p. 39, o odkoupení části pozemku p.č. 104/1, o výměře cca 88 m2 k.ú.Dyje.

 4. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 5. Projednat v ZO, že TJ SOKOL Dyje, z.s. prodá obci za 1,- Kč pozemek p.č. 2153, výměra 1 784 m2; p.č. 2152, výměra 18 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 6. Projednat v ZO, že obec odkoupí od paní Mgr. Omelkové Dariny, bytem Obeciny XIX, Zlín pozemek p.č. 2154, výměra 1 840 m2, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 7. Projednat v ZO, že obec odkoupí od paní Marie Marušíkové, bytem Dyje č.p. 162, od paní Libuše Radové, bytem Na Kopečku 324, Dobšice, pozemek p.č. 2157, výměra 1 592 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, využití sportoviště a rekreační plocha.

 8. Projednat v ZO, že obec smění obecní pozemek p.č. 177, výměra 1 196 m2, kultura ostatní plocha, za pozemek p.č. 2158/2, výměra 872 m2 k.ú.kDyje, kultura ostatní plocha s panem Bohumilem Lacinou, bytem Dyje č.p. 151.

 9. Výměna 3 venkovních dveří bude stát 72.978,- Kč s DPH.

 10. Schválit v ZO Smlouvu o dílo č.: 16HMO192 uzavřenou mezi H&M, spol. s r.o. Kuchařovice,8. května 122 a Obcí Dyje na výměnu 3 vchodových dveří na OÚ za cenovou nabídku 72.978,- Kč s DPH.

 11. Projednat a schválit v ZO Návrh rozpočtu obce na r. 2016.

 12. Schválit v ZO Rozpočtový výhled obce na rok 2017-2019.

 13. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, oba bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, cca 96 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 14. Pan Popelka Lubomír bude zaměstnán pod obcí na VPP v roce 2016.

 15. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a Oblastní charitou Znojmo, zastoupenou panem Mgr. Evženem Adámkem, ředitelem, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo.

 16. Projednat a schválit v ZO Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a MOPED TEAM Dyje, zastoupenou panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje č.p.5.

 17. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje, zastoupenou panem ing. Valerijem Krejčím, místostarostou obce a TJ SOKOL Dyje, z.s. zastoupenou Jiřím Staňkem, předsedou TJ.

 18. Žádost firmy RoMa Znojmo, s.r.o. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 1930, výměra 2 787 m2; p.č. 1931, výměra 2 764 m2; p.č. 1932, výměra 2 777m2, kultura u všech třech parcel je ostatní plocha, ostatní komunikace k.ú.Dyje.

 19. Projednat v ZO, kdo provede opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje.

 20. Obec zakoupila motorovou pilu H 555 pro obec za částku 17.250,- Kč, fa č. 2016020.

 21. Schválit v ZO Smlouvu o využívání kompostárny uzavřenou mezi Obcí Dyje, vlastníkem Dobrovolný svazek obcí kompostárna Únanov a provozovatelem FCC Únanov, s.r.o., zastoupeným panem Mgr. Josefem Esterkou.

 22. Žádost pana Oty Maška a paní Věru Maškové, bytem Alšova 976/13, 669 02 Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 413/1, výměra cca 59 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha – jiná plocha.

 23. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (DDHM) motorovou pilu Husquarna 55 z důvodu, že je nefunkční a nelze ji opravit.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 24.2.2016 (02/26/16)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.2.2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 16, 17, 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně neschválilo umístění značky „Zákaz stání“ na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje, od kostela po RD pana Fice.

 4. Jednohlasně schválilo zakoupení zametacího kartáče CB-80 VARI a odhrnovací radlice OR-80 na odstraňování sněhu z chodníků.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení faktury č. 2/2016 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje 15.000,- Kč na ohňostroj.

 8. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2015.

 9. Jednohlasně neschválilo pronájem části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje, o výměře 96 m2.

 10. Jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč MOPEDU TEAM Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí částku 25.000,-Kč za pronájem a zastřešení pódia na koncert Rock Dyje 2016.

 12. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí v ceně 18.000,- Kč stoly a lavice, tzv. pivní sety pro SDH.

 13. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu borovice a modřínu na pozemku p.č. 2528 k.ú.Dyje.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje“.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně fyzického předání obci 5 objektů – bunkrů.

 16. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 16 ohledně Dohody spolupráce mezi obcí a Policií ČR.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 5.627,- Kč, fa č. 20160022 za geometrické plány pozemku p.č. 2158 k.ú.Dyje.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.2.2016 (02/17/16)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 24.2.2016 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.1.2016.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Fice Petra, bytem Dyje čp. 114, o umístění značky „Zákaz stání“ na místní komunikaci p.č. 198/1 k.ú.Dyje od kostela po RD pan Fice.

 4. Projednat v ZO, že obec zakoupí zametací kartáč CB-80 VARI a odhrnovací radlici OR-80 na odstraňování sněhu z chodníků.

 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2016 stála 11.900,-Kč, fa 2/2016.

 6. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 7. Projednat v ZO, že obec přispěje částku 15.000,- Kč na ohňostroj, který by se konal při rockovém koncertu v červnu 2016 na fotbalovém hřišti.

 8. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2015.

 9. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo o pronájem části pozemku p.č. 2544/1, o výměře 96 m2 k.ú.Dyje.

 10. Žádost MOPED TEAM Dyje zastoupena panem Lubošem Dufkem, bytem Dyje čp. 5, o finanční příspěvek v hodnotě 5.000,- Kč na zakoupení pohárů, věcných cen a zabezpečení závodu mopedů v obci Dyje.

 11. Žádost SDH obce Dyje zastoupena velitelem SDH panem Davidem Matouškem, bytem Dyje čp. 167, o finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč na rockový koncert ROCK Dyje na r. 2016.

 12. Žádost SDH obce Dyje zastoupena velitelem SDH panem Davidem Matouškem, bytem Dyje čp. 167, o finanční příspěvek ve výši 18.000,- Kč na zakoupení stolů a lavic, tzv. pivních setů. K dispozici pro akce v obci Dyje.

 13. Žádost pana Maši Boleslava ing. a paní Mašové Anny, bytem Aninská 3296/1, 671 81 Znojmo, o pokácení 1 stromu borovice a modřínu na p.č. 2528 k.ú.Dyje, která je v našem osobním vlastnictví.

 14. Obec vyvěsila dne 15.2.2016 na úřední desce a e-desce výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „oprava místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje“.

 15. Ministerstvo obrany ČR dne 16.2.2016 fyzicky předalo obci 5 objektů – bunkrů.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska