Obec Dyje

Dnes je Sunday 07/21/19,
svátek má Vítězslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.11.2015 (11/18/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.11.2015 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.10.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO fakturu č. 1590970105, částku 1.289.413,56 Kč za stavbu místní komunikace pod kostelem – Dyje.

 4. Projednat a schválit v ZO fakturu č. 1590970107, částku 215.692,18 Kč za opravu místní komunikace p.č. 102/1 a p.č. 104/1 k.ú.Dyje.

 5. Projednat v ZO opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje, směr Dobšice kolem řeky, teplou balenou (asfaltobetonem) v roce 2016.

 6. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 4.443,- Kč, fa č. 0741008972.

 7. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 6.671,82 Kč.

 8. Žádost na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci Dyje na rok 2016.

 9. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany – jubilanty: 60. let, 70. let. 75, let a od 80-ti roků každý rok a 90. let a výše dárkový koš v hodnotě 1.000,- Kč.

 10. Žádost pana dipl. Ing. Milana Jendrusáka, bytem Maiselová 5/59, 110 00 Praha 1, o vydání sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby na p.č. 431/1 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 11. Žádost pana Dušana Řezáče, bytem Stošíkovice na Louce čp. 54, PSČ 67161, o vydání sloučeného územního souhlasu a ohlášení stavby na p.č. 431/3 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 12. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030026373/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – na stavbu Dyje Veverka, NN příp. kab. přípojka.

 13. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění a Směrnice o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků, stanovuje starosta tento Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2015.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 27.10.2015 (10/29/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.10.2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválili rozšíření programu jednání o bod č. 10, 11, 12.

 2. Jednohlasně schválili ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo výstavbu přístavku na nářadí 5 x 2,5 m na p.č. 414/7 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo finanční dar ve výši 5.000,- Kč Oblastní charitě Znojmo na činnost z rozpočtu obce na rok 2016.

 5. Jednohlasně schválilo uzavření smlouvy o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 6. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2015.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 8. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo č.: 083/LDAA-005/2015 Místní komunikace pod kostelem – Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo proplacení částky 16.830,- Kč, fa č. 2015022 za výkon autorského a technického dozoru na stavbě Místní komunikace pod kostelem – Dyje.

 10. Schválilo žádost pana Vlastimila Protivinského, bytem Dyje čp. 29, o změnu dopravního značení Dyje. Nový jednosměrný provoz bude kolem RD pana Krejčiříka, od mostu směr k parčíku.

 11. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330032173/001 uzavřenou mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Dyje.

 12. USNESENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DYJE
  I. Ověření Změny č. 1 územního plánu Dyje
  II. Informace o návrhu pořizovatele
  III. Vypořádání připomínek a námitek
  IV. Vydání Změny č. 1 územního plánu Dyje
  V. Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu

  Část I.


  Ověření Změny č. 1 územního plánu Dyje


  Zastupitelstvo obce Dyje ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Změnu č. 1 územního plánu Dyje, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

  Část II.


  Informace o návrhu pořizovatele


  Zastupitelstvo obce Dyje bere na vědomí doporučující návrh na vydání Změny č. 1 územního plánu Dyje předložený pořizovatelem předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 54 odst.1 stavebního zákona.

  Část III.


  Vypořádání připomínek a námitek


  Zastupitelstvo obce Dyje bere na vědomí vypořádání připomínek podaných v průběhu veřejného projednání. Jejich obsah, návrh vypořádání a odůvodnění je uvedeno v bodě 8. odůvodnění zpracovaném pořizovatelem, které je nedílnou součástí vydávané územně plánovací dokumentace. Současně bere na vědomí, že v průběhu pořizování předmětné dokumentace nebyly podány žádné námitky.

  Část IV.


  Vydání


  Zastupitelstvo obce Dyje příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává Změnu č. 1 územního plánu Dyje.

  Část V.


  Úkoly v působnosti správního orgánu


  Zastupitelstvo obce Dyje ukládá starostovi obce:
  - Oznámit veřejnou vyhláškou v souladu s ust.§173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydání opatření obecné povahy – Změna č.1 Územního plánu Dyje včetně odůvodnění.
  - Neprodleně po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy (15 den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky) doručit doklady o jeho vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo).
  - Zabezpečit při činnosti úřadu obce respektování vydané Změny č. 1 územního plánu Dyje.
  - Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje) v souladu s ust. odst.1 §14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.10.2015 (10/19/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý dne 27.10.2015 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.9.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Soukala Stanislava, bytem Hálkova 18, 669 02 Znojmo o souhlas s výstavbou přístavku na nářadí 5 x 2,5 m na p.č. 414/7 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 4. Žádost Oblastní charity Znojmo o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2016 na činnost.

 5. Projednat v ZO a schválit uzavření smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku.

 6. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2015.

 7. Svoz nebezpečného odpadu stál 3.283,- Kč, fa č. 0741008894.

 8. Projednat a schválit v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.: 083/LDAA-005/2015 – Místní komunikace pod kostelem - Dyje.

 9. Projednat a schválit v ZO částku 16.830,- Kč, fa č. 2015022 za výkon autorského a technického dozoru na stavbě Místní komunikace pod kostelem – Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska