Obec Dyje

Dnes je Wednesday 07/17/19,
svátek má Martina

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2015 (09/23/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.9.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.8.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO Smlouvu č.: 1030025580/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jedná se o stavbu „Dyje, Řezáč: NN přip. kabel. přípojka“.

 4. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 5. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 2265 k.ú.Dyje, o výměře 191 m2, kultura ostatní plocha a pozemek p.č. KN 2263/3 k.ú.Dyje, o výměře 41 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jejich prodeje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.8.2015 (08/27/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.8.2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou.

 3. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 351/41 k.ú.Dyje, o výměře 389 m2 z důvodu prodeje.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2264, výměra 45 m2 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. Praha 3, Olšanská 6 a Obcí Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.549,- Kč, fa č. 100150187 za dopravní značky.

 7. Jednohlasně schválilo stavbu nové opěrné zdi a vnitřní betonové oplocení v areálu firmy Cars Trade M&M, s.r.o. k územnímu souhlasu.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo č.: 083/LDAA-005/2015 uzavřenou mezi Obcí Dyje a firmou STRABAG, a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně dílčího přezkoumání />hospodaření obce roku 2015. Obec dostala A.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10, ohledně kolik stála oprava veřejného osvětlení.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 3/15, o výměře 52 m2, pozemek p.č. KN 156/2, o výměře 46 m2 k.ú.Dyje z důvodu darování Jihomoravskému kraji.

 12. Jednohlasně schválilo realizaci stavby na akci Dyje - Řezáč: NN při. kab. přípojka 001030025580.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.8.2015 (08/14/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.8.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.6.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 351/41 k.ú.Dyje, o výměře 389 m2, kultura zahrada, z důvodu jeho prodeje.

 4. Žádost pana Michala Bezegy, bytem Těšetice 174, 671 61 Prosiměřice, o odkoupení obecního pozemku p.č. 2264, o výměře 45 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Dyje.

 5. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s. (dříve O2 Czech Republic, a.s.) Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00 a Obcí Dyje – jedná se o podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, optický kabel.

 6. Obec uhradila částku 8.549,- Kč, fa č. 100150187 firmě Urbania-jih s.r.o., za dopravní značky „zákaz podomního prodeje“ a značku „zákaz skládky“.

 7. Žádost firmy CARS Trade M&M, s.r.o. Kopečná 14, 602 00 Brno, o souhlas k územnímu souhlasu – jedná se o novou opěrnou zeď a vnitřní betonové oplocení v areálu firmy.

 8. Schválit v ZO Smlouvu o dílo č.: 083/LDAA-005/2015 uzavřenou mezi Obcí Dyje a firmou STRABAG, a.s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha – jedná se o místní komunikaci pod kostelem – Dyje, oprava místních komunikací p.č. 102/1 a p.č. 104/1 k.ú.Dyje.

 9. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2015.

 10. Oprava VO stála 2.880,- Kč, fa č. 6/2015.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 3/15, o výměře 52 m2, kultura ostatní plocha – silnice; pozemek p.č. KN 156/2, o výměře 46 m2, kultura ostatní plocha – silnice, z důvodu darování pozemků Jihomoravskému kraji.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska