Obec Dyje

Dnes je Středa 20.2.2019,
svátek má Oldřich

Oznámení  zasedání ZO se nekoná (15.7.2015)

Obecní úřad Dyje oznamuje, že zasedání zastupitelstva obce Dyje

ve středu dne 29. července 2015 se n e k o n á !

Jiří Staněk
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 24.6.2015 (25.6.2015)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.6.2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2265, výměra 191 m2, ostatní plocha; p.č. 2263/3, výměra 41 m2, ostatní plocha k.ú.Dyje. Cena za 1 m2 50,- Kč.

 4. Jednohlasně chválilo projektovou dokumentaci stavby energetického díla „Dyje zahrady NN přípojky, rozšíření DS“ na pozemcích obce p.č. 102/1; p.č. 129; p.č. 252/26 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo Smlouvu č.: 1030022925/007 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřenou mezi obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – jedná se o 1 pilíř NN a 155 m kabelového vedení NN „Dyje zahrady NN přípojka, rozšíření DS“.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně výpovědi nájemní smlouvy na pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje paní Blance Hulánové a panu Schneiderovi Pavlovi, oba bytem Jevišovice 85.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně revokace bodu č. 5 a usnesení ze zasedání ZO dne 17.12.2014 – jednalo se o odkoupení pozemku p.č. 351/41 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 351/41, o výměře 389 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Jednohlasně schválilo postavení pergoly o rozměrech 6,5 x 5 m na pozemku p.č. 9 a cca 1 m na p.č. 117; p.č. 116/2 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo Nařízení č. 1/2015 obce Dyje, kterým se vydává Tržní řád obce Dyje, který se týká zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém území obce Dyje.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2014.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.6.2015 (17.6.2015)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 24.6.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.5.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Tomáše Čeledy, bytem Rudoleckého 924/7, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2265, výměra 191 m2, ostatní plocha, p.č. 2263/3, výměra 41 m2, ostatní plocha, p.č. 2264, výměra 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.Dyje.

 4. Projednat v ZO žádost ZMES, s.r.o. Sadová 829/1, 674 01 Třebíč, k projektové dokumentaci stavby energetického díla „Dyje zahrady, NN přípojky a rozšíření DS“.

 5. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č.: 1030022925-007 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jedná se o 1. pilíř NN a 155 m kabelového vedení NN „Dyje zahrady, NN příp. a rozšíření DS“.

 6. Obec dala výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 351/41 k.ú.Dyje paní Blance Hulánové a panu Pavlovi Schneiderovi, oba bytem Jevišovice 85.

 7. Obec revokuje, ruší bod č. 5 a usnesení ze zasedání ZO dne 17.12.2014. Jednalo se o odkoupení pozemku p.č. 351/41, výměra 389 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje – paní Hulánová.

 8. Žádost pana Ing. Bc. Ivana Budína, bytem Hnanice, ul. Okružní 115, PSČ 669 02, o odkoupení pozemku p.č. 351/41, o výměře 389 m2, kultura zahrada k.ú.Dyje.

 9. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Žádost pana Jana Kocmana, bytem Dyje 53, o souhlas s postavením pergoly o rozměrech 6,5 x 5 m na pozemku p.č. 9 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví a částečně na obecním pozemku p.č. 117, p.č. 116/2 k.ú.Dyje. Pergola bude zasahovat do obecního pozemku cca 1 m.

 11. Schválit v ZO Nařízení č. 1/2015 obce Dyje, kterým se vydává Tržní řád obce Dyje, který se týká zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém území obce Dyje.

 12. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska