Obec Dyje

Dnes je Saturday 08/17/19,
svátek má Petra

Usnesení ZO dne 27.5.2015 (05/28/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.5.2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Janče.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně posezení důchodců, které se bude konat v pondělí 15. června 2015.

 4. Jednohlasně schválilo, že obec zakoupí cukrovinky za 5.000,- Kč na Dětský den.

 5. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za rok 2014.

 6. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemky p.č. 2265; p.č. 2263/3 a p.č. 2264 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo Smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti trpění stavby oplocení uzavřenou mezi Obcí Dyje, společností ABC Tours, spol. s r.o. a společností Resorts Holding, a.s.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřenou mezi obcí Dyje, společností ABC Tours, spol. s r.o., společností Resorts Holding, a.s. a společnosti Atlanta Logistic, a.s.

 9. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2014.

 10. Jednohlasně neschválilo prodej části pozemku p.č. 2544/1 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 32.000,- Kč, fa č. 07/2015 za vypracování Změny č. 1 ÚP Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo přístavbu nářaďovny o rozměrech 4x4 m na pozemku p.č. 310/1 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 38.720,- Kč, fa č. B6/2015 za opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, směr Dobšice – 4/8 drtí a zástřikovou emulzí.

 14. Jednohlasně schválilo novostavbu RD na pozemku p.č. 221 k.ú.Dyje a souhlasí se zjednodušeným územním řízení a stavebním řízení pro společnost Profi-Gips, s.r.o.

 15. Jednohlasně schválilo proplacení částky 46.400,- Kč, fa č. 4/2015 za opravu místního rozhlasu.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.5.2015 (05/20/15)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.5.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.4.2015.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Posezení s důchodci bude 15. června 2015 v 16 hodin v hostinci Na Růžku.

 4. Projednat a schválit v ZO, že obec zakoupí cukrovinky pro děti na Dětský den.

 5. Projednat a schválit v ZO Kroniku obce za rok 2014.

 6. Žádost pana Tomáše Čeledy, bytem Rudoleckého 924/7, Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 2265, výměra 191 m2, ostatní plocha; p.č. 2263/3, výměra 41 m2, kultura ostatní plocha; p.č. 2264, výměra 45 m2, zastavěná plocha a nádvoří; p.č. 2246, výměra 227 m2, ostatní plocha k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 7. Žádost firmy ABC Tours, spol. s r.o. Velká michalská 186/5, Znojmo zastoupená panem ing. Rostislavem Rössem o schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti trpění stavby oplocení na pozemku p.č. 1956/2, o výměře 89 m2 k.ú.Dyje a Obcí Dyje.

 8. Projednat v ZO žádost ABC Tours, spol. s r.o. Velká Michalská 186/5, Znojmo zastoupená panem ing. Rostislavem Rössem o schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1956/2 k.ú.Dyje a Obcí Dyje.

 9. Projednat a schválit v ZO účetní závěrku obce Dyje za rok 2014.

 10. Žádost pana ing. Boleslava Maši a paní Anny Mašové, bytem Aninská 3296/1, Znojmo, o odkoupení části pozemku p.č. 2544/1, o výměře 96 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 11. Obec doplatila částku 32.000,- Kč, fa č. 07/2015 panu ing. arch. Josefu Kolmanovi, bytem Dobšice, Znojemská ulice 321, 671 81 Dobšice, za vypracování Změny č. 1 Územního plánu Dyje.

 12. Projednat v ZO žádost paní Hany Formánkové, bytem Cornovova 817/24, 618 00 Brno-Černovice, o souhlas s přístavbou nářaďovny o rozměrech 4x4 m k zahradní chatě na pozemku p.č. 310/1 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 29.4.2015 (04/30/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.4.2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 20, 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, paní Vodákovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně platby za vázání Sbírek zákonů r. 2014.

 4. Jednohlasně schválilo proplacení částky 48.550,- Kč, fa č. 12/015 za malotraktor VARI GLOBAL Honda GSV 190 + vozík.

 5. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka 21.081,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 29.4.2015.

 6. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího 7.772,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 29.4.2015.

 7. Jednohlasně schválilo odměnu pro předsedy výboru 1.573,- Kč hrubého měsíčně. Odměna bude vyplácena od 29.4.2015.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za rizikové kácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 2464 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo novostavbu RD na pozemku p.č. 2132/1 k.ú.Dyje ve zkráceném územním řízení a stavebním povolení.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za opravu lampy naproti Peritu.

 11. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2014 včetně Zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a to bez výhrad.

 12. Jednohlasně schválilo prodej studny na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje podle znaleckého posudku č. 4585 částku 5.020,- Kč.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně platby za projednávání přestupků Městu Znojmo za r. 2014.

 14. Jednohlasně schválilo Jihomoravskému kraji bezúplatný převod pozemku p.č. 3/15 a p.č. 156/2 k.ú.Dyje – darování pozemků.

 15. Jednohlasně schválilo Darovací smlouvou uzavřenou mezi Obcí Dyje a Jihomoravským krajem na pozemky p.č. 3/15 a p.č. 156/2 k.ú.Dyje.

 16. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330029543/001 uzavřenou mezi obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. – Dyje Mariáš: NN přípojka kabelové spojky, kabelové vedení NN.

 17. Jednohlasně schválilo, že pan Jindřich Bulín, bytem Dyje č.p. 85 může užívat a čerpat vodu ze studny, která se nachází před RD pana Štefana Badinky, č.p. 86.

 18. Jednohlasně schválilo, že stavbu místní komunikace pod kostelem – Dyje a opravu místní komunikace p.č. 102/1; p.č. 104/1 k.ú.Dyje provede firma STRABAG, a.s. Tovární 3, Brno za cenovou nabídku 1.448.527,86 Kč s DPH.

 19. Jednohlasně schválilo proplacení částky 36.300,- Kč, fa č. 1520052 za posouzení Změny č. 1 Územního plánu Dyje o posuzování vlivů na životní prostředí.

 20. Jednohlasně schválilo uhradit částku 16.990,- Kč, fa č. 201504092 za nákup pivních souprav (stolů a lavic) pro SDH.

 21. Jednohlasně schválilo uhradit částku 30.000,- Kč, fa č. 2015006 za vyhotovení projektové dokumentace místní komunikace pod kostelem – Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska