Obec Dyje

Dnes je Tuesday 06/18/19,
svátek má Milan

Oznámení záměru darování pozemků do vlastníctví Jihomoravského kraje (03/27/15)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU darování NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.3.2015

Záměr darování nemovitosti ve vlastnictví obce Dyje do vlastnictví Jihomoravského kraje:
pozemky

Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. p.č. KN 3/15, výměra 52 m2, kultura ostatní plocha, silnice
 2. p.č KN 156/2, výměra 46 m2, kultura ostatní plocha, silnice

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.

Uzavření darovací smlouvy podléhá schválení Zastupitelstva obce Dyje dle §85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje studny na p.č. 145/3 k.ú.Dyje (03/27/15)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 25.3.2015


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
studna
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Studna na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, kopaná
  inv. číslo DHM/011

 2. Cena dle znaleckého posudku

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz. Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 25.3.2015 (03/26/15)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.3.2015 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Česneka.

 3. Jednohlasně schválilo opravu místních komunikací p.č. 102/1; p.č. 104/1 k.ú.Dyje balenou od RD pana Gulaby po RD pana Josefa Pelecha č.p. 36.

 4. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 5. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dyje č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavební odpadem na území obce Dyje.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně povodňové komise Obecního úřadu Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo složení Krizového štábu obce Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo přístavbu ke skladové hale III.A. na pozemku p.č. 614/1 k.ú.Dyje pro územní řízení a stavební povolení.

 9. Jednohlasně schválilo stavbu přístřešku o rozměrech 5x8 m na pozemku p.č. 134/2 k.ú.Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo, že pan ing. Leoš Kučeřík, bytem Božice čp. 441, bude dělat dozor na stavbu „místní komunikace pod kostelem – Dyje“.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně vyvěšení na ÚD a e-desku výzvu: stavba místní komunikace pod kostelem – Dyje a oprava místní komunikace balenou od RD pana Gulaby po RD pana Josefa Pelecha č.p. 36 a obec oslovila 5 firem.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně platby částky 20.000 Kč za stavební povolení místní komunikace pod kostelem – Dyje.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně proplacené faktury č. 9/2015 za zimní údržbu místních komunikací v obci za únor 2015.

 14. Jednohlasně schválilo zadání Změny č. 1 Územního plánu.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně pracovníka na VPP.

 16. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 6.649.000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 17. Jednohlasně schválilo záměr prodeje studny na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, která je obecní.

 18. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330026732/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. české Budějovice – Dyje, Svoboda: NN kabelové vedení a přípojkové skříně.

 19. Jednohlasně schválilo opravu děr na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, směr Dobšice.

 20. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku na pozemku p.č. 212/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 21. Jednohlasně schválilo záměr darování pozemku p.č. 3/15; p.č. 156/2 k.ú.Dyje z vlastnictví obce Dyje do vlastnictví Jihomoravského kraje.

 22. Jednohlasně schválilo částku 27.688,-Kč, fa č. 100150047 za instalaci zón s dopravním omezením.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska