Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.11.2014 (19.11.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.11.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z ustavujicího zasedání ze dne 7.11.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit zapisovatelku ZO.

 4. Schválení jednacího řádu.

 5. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 270/2010 Sb-. v platném znění o inventarizaci majetku a závazků, stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2014.

 6. Zřízení finančního a kontrolního výboru.

 7. Zřízení dopravního, kulturního výboru a výbor pro výstavbu.

 8. Projednat v ZO a schválit uzavření Smlouvy s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a službách provedených pro obec během roku.

 9. Žádost na Úřad práce Znojmo o jednoho pracovníka na veřejné prospěšné práce v obci Dyje na rok 2015.

 10. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,-Kč pro naše občany-jubilanty 60.let, 70.let, 75.let, od 80.roků každý rok a 90.let výše dárkový koš v hodnotě 1000,-Kč.

 11. Schválit v ZO limit hotovosti v pokladně od 1.1. do 30.6. 40.000,- Kč běžný rok. Od 1.7. do 31.12. 20.000,-Kč běžný rok a platí pro období 2015-2018.

 12. Projednat a schválit v ZO, že obec bude hradit členské příspěvky pro členy SDH.

 13. Informace ZO ohledně výsledku voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 10.-11.řijna 2014.

 14. Informace ZO ohledně výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 10.-11.října 2014 a ve dnech 17.-18.října 2014.

 15. Výsadba kolem místní komunikace II/408 stála 23.109,79 Kč, fa č. M26/2014.

 16. Oprava 5 lamp VO, výměna halogenového světla s čidlem na OÚ stála 5.400,-Kč, fa č. 8/2014.

 17. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 18. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č.1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 19. Projednat v ZO odměny pro předsedy výboru podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 20. Svoz nebezpečného odpadu stál 3.942,- Kč, fa č. 0741007289.

 21. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 1962/3 k.ú.Dyje, o výměře 558 m2, kultura orná půda, který vznikl geometrickým zaměřením z pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

 22. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf č.p. 253,Nový Šaldorf–Sedlešovice, PSČ 67181 o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 23. Výsadba před pomníkem v obci stála 19.366,10 Kč, fa č. M33/2014.

 24. Schválit Rozpočtové opatření č. 3/2014.

 25. Telefon obecní 515234120 se nebude odhlašovat.

 26. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 3.994,- Kč, fa. č. 0741007302.

 27. Schválit v ZO zakoupení mobilního telefonu pro starostu obce.

 28. Projednat a schválit v ZO záměr pronájmu části budovy č.p. 128 – jedná se o půdu a střechu.

 29. Projednat a schválit v ZO Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2015-2019.

 30. Žádost paní Hulánové Blanky, bytem Jevišovice 85, 671 53 Jevišovice, o odkoupení pozemku p.č. 351/41 k.ú.Dyje, o výměře 389 m2, kultura zahrada, který je obecní.

 31. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 6.780,- Kč.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 7.11.2014 (10.11.2014)

U S N E S E N Í č. 1/2014

ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 7.11.2014.


Zastupitelstvo obce Dyje po projednání stanoveného programu:

 1. S c h v a l u j e :
  zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce Dyje a na jejím základě
 2. O v ě ř u j e :
  podle § 69 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů platnost volby členů zastupitelstva obce Dyje
 3. V o l í :
  podle § 84 odst. 2, písm. m), zák.č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  a) do funkce starosty obce Dyje pana Jiří Staňka
  b) do funkce místostarosty obce Dyje pana ing. Valerije Krejčí
 4. S t a n o v í :
  dle § 117, odst 2) a § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, finanční a kontrolní výbor, jejich předsedy:
 5. předseda finančního výboru - pan Svatopluk Kúřil
  předseda kontrolního výboru - pan Miroslav Janča

  Příští zasedání zastupitelstva obce je ve středu 26.listopadu 2014 na obecním úřadě v Dyji.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ověřovatele zápisu:
  Ing. Valerij Krejčí
  Svatopluk Kúřil


Ing.Valerij K r e j č í
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(24.10.2014)

P O Z V Á N K A


na základě ustanovení § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dyje:


v pátek dne 7.11.2014 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dyji,

kde proběhne volba starosty a místostarosty.


Navržený program:
 1. Zahájení
 2. Ověření platnosti voleb
 3. Slib členů zastupitelstva obce
 4. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 5. Volba mandátové komise
 6. Volba volební a návrhové komise
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volba starosty a místostarosty obce
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru (volba předsedů)
 10. Projev starosty obce
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Jiří S t a n ě k
starosta obce Dyje

________________________________________________________________________________________
- Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 40 zákona o obcích
- Jednání zastupitelstva obce § 38 a § 39
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska