Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 7.11.2014 (10.11.2014)

U S N E S E N Í č. 1/2014

ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 7.11.2014.


Zastupitelstvo obce Dyje po projednání stanoveného programu:

 1. S c h v a l u j e :
  zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva obce Dyje a na jejím základě
 2. O v ě ř u j e :
  podle § 69 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů platnost volby členů zastupitelstva obce Dyje
 3. V o l í :
  podle § 84 odst. 2, písm. m), zák.č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  a) do funkce starosty obce Dyje pana Jiří Staňka
  b) do funkce místostarosty obce Dyje pana ing. Valerije Krejčí
 4. S t a n o v í :
  dle § 117, odst 2) a § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, finanční a kontrolní výbor, jejich předsedy:
 5. předseda finančního výboru - pan Svatopluk Kúřil
  předseda kontrolního výboru - pan Miroslav Janča

  Příští zasedání zastupitelstva obce je ve středu 26.listopadu 2014 na obecním úřadě v Dyji.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ověřovatele zápisu:
  Ing. Valerij Krejčí
  Svatopluk Kúřil


Ing.Valerij K r e j č í
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(24.10.2014)

P O Z V Á N K A


na základě ustanovení § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dyje:


v pátek dne 7.11.2014 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dyji,

kde proběhne volba starosty a místostarosty.


Navržený program:
 1. Zahájení
 2. Ověření platnosti voleb
 3. Slib členů zastupitelstva obce
 4. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 5. Volba mandátové komise
 6. Volba volební a návrhové komise
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volba starosty a místostarosty obce
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru (volba předsedů)
 10. Projev starosty obce
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Jiří S t a n ě k
starosta obce Dyje

________________________________________________________________________________________
- Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 40 zákona o obcích
- Jednání zastupitelstva obce § 38 a § 39
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku Obec Dyje (26.9.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 24.9.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2, kultura orná půda

 2. Cena za 1 m2……….…200,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska