Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 24.5.2018,
svátek má Jana

(24.10.2014)

P O Z V Á N K A


na základě ustanovení § 91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dyje:


v pátek dne 7.11.2014 v 17.00 hodin v budově Obecního úřadu v Dyji,

kde proběhne volba starosty a místostarosty.


Navržený program:
 1. Zahájení
 2. Ověření platnosti voleb
 3. Slib členů zastupitelstva obce
 4. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
 5. Volba mandátové komise
 6. Volba volební a návrhové komise
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volba starosty a místostarosty obce
 9. Zřízení finančního a kontrolního výboru (volba předsedů)
 10. Projev starosty obce
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

Jiří S t a n ě k
starosta obce Dyje

________________________________________________________________________________________
- Zasedání zastupitelstva obce je veřejné - § 40 zákona o obcích
- Jednání zastupitelstva obce § 38 a § 39
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku Obec Dyje (26.9.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 24.9.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2, kultura orná půda

 2. Cena za 1 m2……….…200,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 24.9.2014 (26.9.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.9.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo stavbu rekreačního objektu do 50 m2 a opěrné zdi na parcele č. 2529 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 170/3 k.ú.Dyje, o výměře 16 m2 z důvodu prodeje.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5, ohledně kolik stála oprava tery.

 6. Jednohlasně schválilo osázení květinami před pomníkem a kolem místní komunikace II/408 k.ú.Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 1962/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Jednohlasně schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dyje pro firmy ROMA s.r.o. a IMMOKO s.r.o. Znojmo.

 12. Jednohlasně schválilo, že starosta pan Jiří Staněk bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování předmětné územně plánovací dokumentace (§ 6 odst. 5, písm. f) stavebního zákona).

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce r. 2014.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska