Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Oznámení záměru prodeje pozemku Obec Dyje (26.9.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 24.9.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1 714 m2, kultura orná půda

 2. Cena za 1 m2……….…200,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 24.9.2014 (26.9.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.9.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo stavbu rekreačního objektu do 50 m2 a opěrné zdi na parcele č. 2529 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 170/3 k.ú.Dyje, o výměře 16 m2 z důvodu prodeje.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5, ohledně kolik stála oprava tery.

 6. Jednohlasně schválilo osázení květinami před pomníkem a kolem místní komunikace II/408 k.ú.Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 1962/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Jednohlasně schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dyje pro firmy ROMA s.r.o. a IMMOKO s.r.o. Znojmo.

 12. Jednohlasně schválilo, že starosta pan Jiří Staněk bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování předmětné územně plánovací dokumentace (§ 6 odst. 5, písm. f) stavebního zákona).

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce r. 2014.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(18.9.2014)

Od ledna daň na staré účty nezaplatíte – zrušte staré příkazy!
(tisková zpráva) 17. září 2014


Finanční úřad opakovaně a důrazně upozorňuje všechny poplatníky, že je žádoucí zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a zda například nezůstalo v trvalých příkazech nastaveno původní číslo účtu.
Od 1. 1. 2015 již všechny platby zaslané na bankovní účty 199 bývalých finančních úřadů budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. Důsledkem pak může být například nedodržení termínu pro placení daní ze strany poplatníka a související sankce.
Ke konci roku 2012 v souvislosti se zrušením zákona o územních finančních orgánech byly v České národní bance ke stejnému datu zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů. K datu 1. 1. 2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka prozatímně automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů.
Správné číslo účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj je 77628621/0710.


JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
tel.: 542 192 106
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska