Obec Dyje

Dnes je Sobota 25.11.2017,
svátek má Kateřina

Usnesení ZO dne 24.9.2014 (26.9.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.9.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo stavbu rekreačního objektu do 50 m2 a opěrné zdi na parcele č. 2529 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 170/3 k.ú.Dyje, o výměře 16 m2 z důvodu prodeje.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5, ohledně kolik stála oprava tery.

 6. Jednohlasně schválilo osázení květinami před pomníkem a kolem místní komunikace II/408 k.ú.Dyje.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 1962/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Jednohlasně schválilo pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dyje pro firmy ROMA s.r.o. a IMMOKO s.r.o. Znojmo.

 12. Jednohlasně schválilo, že starosta pan Jiří Staněk bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování předmětné územně plánovací dokumentace (§ 6 odst. 5, písm. f) stavebního zákona).

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce r. 2014.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(18.9.2014)

Od ledna daň na staré účty nezaplatíte – zrušte staré příkazy!
(tisková zpráva) 17. září 2014


Finanční úřad opakovaně a důrazně upozorňuje všechny poplatníky, že je žádoucí zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a zda například nezůstalo v trvalých příkazech nastaveno původní číslo účtu.
Od 1. 1. 2015 již všechny platby zaslané na bankovní účty 199 bývalých finančních úřadů budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců. Důsledkem pak může být například nedodržení termínu pro placení daní ze strany poplatníka a související sankce.
Ke konci roku 2012 v souvislosti se zrušením zákona o územních finančních orgánech byly v České národní bance ke stejnému datu zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů. K datu 1. 1. 2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty. Současně Česká národní banka prozatímně automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené bankovní účty z těchto účtů na nástupnické bankovní účty finančních úřadů.
Správné číslo účtu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj je 77628621/0710.


JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
tel.: 542 192 106
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.9.2014 (18.9.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 24.9.2014 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.7.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Rostislava Laciny, bytem Fibichova 1042/2a, Znojmo, o souhlas povolení stavby rekreačního objektu a opěrné stěny na p.č. 2529 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 4. Schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 170/3 k.ú.Dyje, o výměře 16 m2. kultura ostatní plocha, který vznikl geometrickým za měřením z pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 5. Oprava tery stála 3.231,- Kč.

 6. Projednat v ZO osázení květinami – před pomníkem a kolem místní komunikace II/408 k.ú.Dyje.

 7. Členové okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Dyje a Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, jsou: paní Žilincová Marie, paní Pavlačková Lenka, paní Vaculová Lenka, slečna Jančová Kristýna, paní Jana Staňková.

 8. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Žádost firmy CarsTrade M&M s.r.o., Kopečná 14, 602 00 Brno (autobazar), o odkoupení pozemku p.č. 1962/3, výměra 558 m2 k.ú.Dyje – kultura orná půda. Pozemek p.č. 1962/3 k.ú.Dyje vznikl zaměřením z pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje, geometrický plán č. 832-631/2014.

 10. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf č.p. 253, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 11. Žádost firmy ROMA Znojmo, s.r.o. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, dále firmy IMMOKO s.r.o., Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dyje.

 12. Projednat a schválit v ZO, že starosta pan Jiří Staněk bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování předmětné územně plánovací dokumentace (§ 6, odst. 5, písm. f stavebního zákona).

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska