Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.9.2014 (18.9.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 24.9.2014 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.7.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Rostislava Laciny, bytem Fibichova 1042/2a, Znojmo, o souhlas povolení stavby rekreačního objektu a opěrné stěny na p.č. 2529 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 4. Schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. KN 170/3 k.ú.Dyje, o výměře 16 m2. kultura ostatní plocha, který vznikl geometrickým za měřením z pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, z důvodu jeho prodeje.

 5. Oprava tery stála 3.231,- Kč.

 6. Projednat v ZO osázení květinami – před pomníkem a kolem místní komunikace II/408 k.ú.Dyje.

 7. Členové okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Dyje a Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, jsou: paní Žilincová Marie, paní Pavlačková Lenka, paní Vaculová Lenka, slečna Jančová Kristýna, paní Jana Staňková.

 8. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Žádost firmy CarsTrade M&M s.r.o., Kopečná 14, 602 00 Brno (autobazar), o odkoupení pozemku p.č. 1962/3, výměra 558 m2 k.ú.Dyje – kultura orná půda. Pozemek p.č. 1962/3 k.ú.Dyje vznikl zaměřením z pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje, geometrický plán č. 832-631/2014.

 10. Žádost pana Karla Černého, bytem Nový Šaldorf č.p. 253, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice, o odkoupení pozemku p.č. 2097/1 k.ú.Dyje, výměra 1714 m2, kultura orná půda, který je obecní.

 11. Žádost firmy ROMA Znojmo, s.r.o. Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, dále firmy IMMOKO s.r.o., Pontassievská 918/1, 669 02 Znojmo, o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dyje.

 12. Projednat a schválit v ZO, že starosta pan Jiří Staněk bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování předmětné územně plánovací dokumentace (§ 6, odst. 5, písm. f stavebního zákona).

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(15.8.2014)

O Z N A M E N Í

Zasedání zastupitelstva obce Dyje plánované na

středu dne 27. srpna 2014 se ruší.

Příští zasedání ZO se koná ve středu dne 24. září 2014 v 19:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Staněk Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku - Obec Dyje (1.8.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.7.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
část pozemku, kultura orná půda

Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2………… 200,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska