Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 24.5.2018,
svátek má Jana

(15.8.2014)

O Z N A M E N Í

Zasedání zastupitelstva obce Dyje plánované na

středu dne 27. srpna 2014 se ruší.

Příští zasedání ZO se koná ve středu dne 24. září 2014 v 19:00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Staněk Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku - Obec Dyje (1.8.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.7.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
část pozemku, kultura orná půda

Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2………… 200,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 30.7.2014 (1.8.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.7.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 54/2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030018286/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje – Mariáš NN přípojka“.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce Dyje a Senátu Parlamentu ČR.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zapisovatelky pro volby do zastupitelstva obce Dyje a Senátu Parlamentu ČR.

 7. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí n/Labem – jedná se o přeložku STL plynovodu v rámci průtahu Dyje – silnice II/408.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2014.

 10. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 170/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za opravu sypače a demontáže lávky.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o právu provést stavbu okružní křižovatky I/53-II/408 k.ú.Dobšice uzavřenou mezi Obcí Dyje a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4. Jednohlasně schválilo po zaměření prodej pozemku p.č. 1951; p.č. 1987 k.ú.Dyje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 13. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu o přestupcích uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska