Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Oznámení záměru prodeje části pozemku - Obec Dyje (1.8.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.7.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
část pozemku, kultura orná půda

Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje.
 2. Cena za 1 m2………… 200,- Kč.

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 30.7.2014 (1.8.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.7.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 54/2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030018286/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje – Mariáš NN přípojka“.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně počtu členů OVK pro volby do zastupitelstva obce Dyje a Senátu Parlamentu ČR.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně zapisovatelky pro volby do zastupitelstva obce Dyje a Senátu Parlamentu ČR.

 7. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí n/Labem – jedná se o přeložku STL plynovodu v rámci průtahu Dyje – silnice II/408.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2014.

 10. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 170/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za opravu sypače a demontáže lávky.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o právu provést stavbu okružní křižovatky I/53-II/408 k.ú.Dobšice uzavřenou mezi Obcí Dyje a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4. Jednohlasně schválilo po zaměření prodej pozemku p.č. 1951; p.č. 1987 k.ú.Dyje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

 13. Jednohlasně schválilo Veřejnoprávní smlouvu o přestupcích uzavřenou mezi Městem Znojmem a Obcí Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.7.2014 (23.7.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná 30.7.2014 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.6.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. E.ON ČR, s.r.o. Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo žádá o prodej pozemku p.č. 54/2, výměra 7 m2 pod trafostanicí Dyje, k.ú.Dyje.

 4. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 1030018286/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje – Mariáš: NN přípojka kabel. smyčka“ na pozemku p.č. 2543 k.ú.Dyje, který je obecní.

 5. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce, konané ve dnech 10. a 11. října 2014, bude šest.

 6. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro obec Dyje pro volby do zastupitelstva obce Dyje, konané ve dnech 10. a 11.října 2014, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 7. Žádost firmy CarsTrade M&M, s.r.o. Kopečná 14, 602 00 Brno (autobazar), o odkoupení, nebo o pronájem části pozemku p.č. 1962/1 k.ú.Dyje, který je obecní, cca 560 m2.

 8. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a RWE GasNet, s.r.o. Klišská 940, Ústí n/Labem – jedná se přeložku STL plynovodu v rámci průtahu Dyje, silnice II/408.

 9. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 2/2014.

 10. Žádost pana Jana Moravce ml., bytem Dyje č.p. 104 o odkoupení pozemku p.č. 170/3 k.ú.Dyje, o výměře 16 m2, kultura ostatní plocha – neplodná půda, který vznikl zaměřením pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje. Geometrický plán ze dne 14.7.2014, č. 831-267/2014.

 11. Obec nechala opravit sypač a demontovat lavku.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska