Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ZO dne 25.6.2014 (27.6.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.6.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 10, 11, 12, 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo vynětí ze ZPF a stavbu zahradního domku na pozemku p.č. 329/21; p.č. 329/40 k.ú.Dyje do 50 m2.

 4. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku na LV 10001 pozemek p.č. 104/3, výměra 33 m2; pozemek p.č. 104/4, výměra 6 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně koupě pozemku p.č. 434/5 k.ú.Dyje pod kostelem.

 6. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 54/2, výměra 7 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Jednohlasně schválilo umístění vodovodní přípojky a přípojky NN na pozemek p.č. 283 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Jednohlasně schválilo částku 119.081,- Kč, fa č. 100140131 za přístřešek autobusové zastávky.

 10. Jednohlasně schválilo na volební období 2014-2018 sedm členů ZO.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně Závěrečného účtu a účetní závěrky VaK Znojemsko za rok 2013, které byly schváleny s výhradou.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně, kolik stálo posezení s důchodci.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 435.360,- Kč, fa č. 141130109 za opravu místní komunikace p.č. 170/1 k.ú.Dyje, která je obecní.

 14. Jednohlasně schválilo rozvázání pracovního poměru ke dni 30.6.2014 s panem Jiřím Žirkem.

 15. Jednohlasně schválilo, že od 1.7.2014 bude uzavřena pracovní smlouva s panem Bohuslavem Trávníkem na dobu neurčitou a Obcí Dyje.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.6.2014 (18.6.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 25.6.2014 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.5.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů Jenšovských, pana Ing. Jaroslava a paní Jany, bytem Dolní 448, 67182 Dobšice o souhlas s vynětím ze ZPF pro stavbu zahradního domku na pozemku p.č. 329/21; p.č. 329/40 a umístěním stavby v k.ú.Dyje, které jsou v našem vlastnictví.

 4. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje, geometrickým zaměřením vznikl pozemek p.č. 104/3 k.ú.Dyje, výměra 33 m2; pozemek p.č. 104/4 k.ú.Dyje, výměra 6 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 5. Obec koupila pozemek p.č. 434/5 k.ú.Dyje pod kostelem.

 6. E.ON ČR, s.ro. Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo žádá o prodej pozemku p.č. 54/2, výměra 7 m2 pod trafostanicí Dyje, k.ú.Dyje.

 7. Žádost pana Jana Drehera, bytem Tasovice č.284, 671 25 Hodonice, o souhlas s umístěním vodovodní přípojky a přípojky NN na obecní pozemek p.č. 283 k.ú.Dyje, k napojení na pozemek p.č. 276/2 k.ú.Dyje (zahrada), který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

 9. Schválit v ZO částku 119.081,- Kč, fa č. 100140131 za přístřešek autobusové zastávky.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 28.5.2014 (29.5.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.5.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 104/3; p.č. 104/4 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně posezení s důchodci.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje částku 5.000,- Kč na Dětský den.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně platby za opravu spodní části fasády hasičské zbrojnice.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně platby za vázání Sbírek zákonů r. 2013.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně koupě pozemků p.č. 433/6; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 9. Jednohlasně schválilo Kroniku obce Dyje za r. 2013.

 10. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2014.

 11. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2013.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřenou s Obcí Dyje z Programu rozvoje venkova na akci „Přístřešek autobusové zastávky v Dyji“ ve výši 35.000,- Kč.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace p.č. 170/1 k.ú.Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 s cenovou nabídkou 435.359,68 Kč s DPH.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výsledku voleb do Evropského parlamentu.

 15. Jednohlasně schválilo proplacení faktury č. B4/2014, částku 75.020,- Kč za opravu místní komunikace p.č. 499 k.ú.Dyje, která je obecní.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska