Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ZO dne 28.5.2014 (29.5.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.5.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 104/3; p.č. 104/4 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně posezení s důchodci.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje částku 5.000,- Kč na Dětský den.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně platby za opravu spodní části fasády hasičské zbrojnice.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně platby za vázání Sbírek zákonů r. 2013.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně koupě pozemků p.č. 433/6; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 9. Jednohlasně schválilo Kroniku obce Dyje za r. 2013.

 10. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2014.

 11. Zastupitelstvo obce Dyje jednohlasně schvaluje účetní závěrku obce Dyje sestavenou ke dni 31.12.2013.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřenou s Obcí Dyje z Programu rozvoje venkova na akci „Přístřešek autobusové zastávky v Dyji“ ve výši 35.000,- Kč.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace p.č. 170/1 k.ú.Dyje uzavřenou mezi Obcí Dyje a COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 s cenovou nabídkou 435.359,68 Kč s DPH.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně výsledku voleb do Evropského parlamentu.

 15. Jednohlasně schválilo proplacení faktury č. B4/2014, částku 75.020,- Kč za opravu místní komunikace p.č. 499 k.ú.Dyje, která je obecní.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne28.5.2014 (22.5.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 28.5.2014 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.4.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Karla Brettschneidera, bytem Dyje č.p. 103, o odkoupení pozemku p.č. 104/3 k.ú.Dyje, o výměře 33 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, pozemku p.č. 104/4 k.ú.Dyje, o výměře 6 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje. Geometrický plán ze dne 21.3.2014, č. 821-15/2014.

 4. Posezení s důchodci bude 16.6.2014 v 16:00 hodin v hostinci Na Růžku.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.

 6. Oprava spodní části fasády hasičské zbrojnice – marmolitem, stála 2.374,- Kč, fa č. 2/2014.

 7. Vázání sbírek zákonů 2013 firmou CSP Plus, s.r.o. Znojmo stálo 2.723,- Kč, fa č. 11400149.

 8. Obec koupila pozemky p.č. 433/6; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 9. Projednat a schválit v ZO Kroniku obce za rok 2013.

 10. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2014.

 11. Projednat a schválit v ZO účetní závěrku obce Dyje za rok 2013.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku - Obec Dyje (5.5.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.4.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura ostatní plocha
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje,
 2. Cena za 1 m2……….…20,- Kč

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska