Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne28.5.2014 (22.5.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 28.5.2014 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.4.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Karla Brettschneidera, bytem Dyje č.p. 103, o odkoupení pozemku p.č. 104/3 k.ú.Dyje, o výměře 33 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, pozemku p.č. 104/4 k.ú.Dyje, o výměře 6 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje. Geometrický plán ze dne 21.3.2014, č. 821-15/2014.

 4. Posezení s důchodci bude 16.6.2014 v 16:00 hodin v hostinci Na Růžku.

 5. Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.

 6. Oprava spodní části fasády hasičské zbrojnice – marmolitem, stála 2.374,- Kč, fa č. 2/2014.

 7. Vázání sbírek zákonů 2013 firmou CSP Plus, s.r.o. Znojmo stálo 2.723,- Kč, fa č. 11400149.

 8. Obec koupila pozemky p.č. 433/6; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 9. Projednat a schválit v ZO Kroniku obce za rok 2013.

 10. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2014.

 11. Projednat a schválit v ZO účetní závěrku obce Dyje za rok 2013.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku - Obec Dyje (5.5.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.4.2014


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura ostatní plocha
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje,
 2. Cena za 1 m2……….…20,- Kč

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne30.4.2014 (5.5.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.4.2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 12, 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana Kúřila.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně proplacení částky 4.659,- Kč, fa č. 14004.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně platby za opravu lamp VO.

 5. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2013 včetně Zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a to bez výhrad.

 6. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Jednohlasně schválilo, že firma COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha opraví místní komunikaci v obci p.č. 170/1 k.ú.Dyje za cenovou nabídku 435.476,66 Kč s DPH.

 8. Jednohlasně schválilo na opravu místní komunikace p.č. 299 k.ú.Dyje v obci firmu s nejnižší cenovou nabídkou 75.020,- Kč s DPH, firmu Blažek Antonín – opravy vozovek, zemní práce, Mánesova 1508, 676 02 Moravské Budějovice.

 9. Jednohlasně schválilo výstavbu nářaďovny o rozměrech 5x5 m na p.č. 414/6 k.ú.Dyje.

 10. Jednohlasně schválilo proplacení částky 11.954,- Kč, fa č. 142093 za lampu VO.

 11. Jednohlasně schválilo, že obec přispěje částkou 5.000,- Kč na ohňostroj, který se uskuteční 28.6.2014 na hřišti SOKOL Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s. a Obcí Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s. a Obcí Dyje.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do Evropského parlamentu, jmenovitě: Žilincová Marie, Jančová Kristýna, Vaculová Lenka, Janča Miroslav, Staněk Jiří starší.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska