Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.4.2014 (24.4.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 30.4.2014 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.3.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Výkopové práce pro chodník k zastávce autobusu před RD pana Jiřího Hřebíčka stály 4.659,- Kč, fa č. 14004.

 4. Oprava 5 lamp VO stála 5.200,- Kč, fa č. 3/2014.

 5. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce Dyje za rok 2013 – ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

 6. Žádost pana Moravce Jana ml., bytem Dyje č.p. 104, o odkoupení části pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní. Jedná se o pozemek, na němž je umístěna plechová garáž v mém vlastnictví, která je bez pevného základu, demontovatelná.

 7. Schválit v ZO, kdo opraví místní komunikaci p.č. 170/1 k.ú.Dyje – penetrací, v obci.

 8. Projednat a schválit v ZO, kdo opraví místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr Dobšice – cenové nabídky.

 9. Žádost paní Anny Klinerové, bytem Vančurova 17a, Znojmo, o souhlas s výstavbou nářaďovny o rozměrech 5x5 m na p.č. 414/6 k.ú.Dyje, která je v mém osobním vlastnictví.

 10. Schválit v ZO proplacení částky 11.954,- Kč, fa č. 142093 za lampu VO.

 11. Projednat v ZO, jestli obec přispěje částkou 5.000,- Kč na ohňostroj, který se uskuteční 28. června 2014 na hřišti TJ SOKOL Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru pronájmu části pozemku - Obec Dyje (28.3.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.3.2014

záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce:


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, výměra 36 m2, kultura ostatní plocha
 2. Cena za 1 m2…………2,- Kč

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.3.2014 (28.3.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.3.2014 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Lacinovou, pana Zahradrníka.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně zapisovatelky pro volby do Evropského parlamentu.

 5. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci pro účely územního souhlasu a stavebního povolení na stavbu autoservis a zpevněné plochy na pozemcích p.č. 1957; 1958; 1960; 1961; 1962/2 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo úpravu části obecního pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 850,- Kč, fa č. 02/2014, částku 4.321,- Kč, fa č. 201402 za zarámování výkresu ÚP Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo, že obec opraví penetrací místní komunikaci p.č. 170/1 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo vybudování nové místní komunikace na p.č. 442; 431/2; 433/5; 433/6; 434/4; 434/5 a 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 10. Jednohlasně schválilo opravu děr na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, směr Dobšice.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně položení cca 10 m zámkové dlažby k autobusové zastávce naproti RD pana Hřebíčka Jiřího.

 12. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtový výhled obce na r. 2015-2017.

 14. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 5.412.300,- Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně pracovníka na VPP.

 16. Jednohlasně schválilo provedení stavby vodovodní přípojky vč. vnitřního rozvodu na pozemcích p.č. 102/1; 129; 252/26 k.Dyje, které jsou obecní za podmínky: vše uvést do původního stavu.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.010,-Kč, fa č. 2014011 za opravu diodového displeje.

 18. Jednohlasně schválilo zabudování lampy VO na sloup směr Tasovice, naproti RD pana Maleny.

 19. Jednohlasně schválilo nabídnutí k pronájmu část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní. Cena pronájmu za 1 m2 2,- Kč.

 20. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně koupě pozemku p.č. 431/2; p.č. 433/5; p.č. 434/4 k.ú.Dyje pod kostelem.

 21. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „Okružní křižovatka I/53-II/408 k.ú.Dobšice“ a nejsou námitky.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska