Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Oznámení záměru pronájmu části pozemku - Obec Dyje (28.3.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.3.2014

záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce:


Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, výměra 36 m2, kultura ostatní plocha
 2. Cena za 1 m2…………2,- Kč

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.3.2014 (28.3.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.3.2014 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: paní Lacinovou, pana Zahradrníka.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně zapisovatelky pro volby do Evropského parlamentu.

 5. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci pro účely územního souhlasu a stavebního povolení na stavbu autoservis a zpevněné plochy na pozemcích p.č. 1957; 1958; 1960; 1961; 1962/2 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo úpravu části obecního pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 850,- Kč, fa č. 02/2014, částku 4.321,- Kč, fa č. 201402 za zarámování výkresu ÚP Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo, že obec opraví penetrací místní komunikaci p.č. 170/1 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo vybudování nové místní komunikace na p.č. 442; 431/2; 433/5; 433/6; 434/4; 434/5 a 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 10. Jednohlasně schválilo opravu děr na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, směr Dobšice.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně položení cca 10 m zámkové dlažby k autobusové zastávce naproti RD pana Hřebíčka Jiřího.

 12. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtový výhled obce na r. 2015-2017.

 14. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 5.412.300,- Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně pracovníka na VPP.

 16. Jednohlasně schválilo provedení stavby vodovodní přípojky vč. vnitřního rozvodu na pozemcích p.č. 102/1; 129; 252/26 k.Dyje, které jsou obecní za podmínky: vše uvést do původního stavu.

 17. Jednohlasně schválilo proplacení částky 8.010,-Kč, fa č. 2014011 za opravu diodového displeje.

 18. Jednohlasně schválilo zabudování lampy VO na sloup směr Tasovice, naproti RD pana Maleny.

 19. Jednohlasně schválilo nabídnutí k pronájmu část pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní. Cena pronájmu za 1 m2 2,- Kč.

 20. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 20 ohledně koupě pozemku p.č. 431/2; p.č. 433/5; p.č. 434/4 k.ú.Dyje pod kostelem.

 21. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci pro stavební povolení na akci „Okružní křižovatka I/53-II/408 k.ú.Dobšice“ a nejsou námitky.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.3.2014 (19.3.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 26.3.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.2.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. - 24.5.2014, bude šest.

 4. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro obec Dyje pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. -24.5.2014 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ.

 5. Projednat v ZO žádost o vyjádření k projektové dokumentaci firmy CARS TRADE M&M, s.r.o. IČ 26244250 ke stavbě „Autoservis, zpevněné plochy“.

 6. Žádost pana Balíka Martina, bytem Za Sokolovnou 488, Dobšice, pana Mgr. Mašeje Jaroslava, bytem Větrná 332, Kuchařovice a pana Brettschneidera Karla, bytem Dyje č.p. 103, o povolení úpravy části obecního pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje.

 7. Obec uhradila částku 850,- Kč, fa č. 02/2014 za tisk hlavního výkresu ÚP Dyje, částku 4.321,- Kč, fa č. 201402 za zarámování ÚP Dyje.

 8. Projednat a schválit v ZO, že obec opraví místní komunikaci p.č. 170/1 k.ú.Dyje.

 9. Projednat a schválit v ZO, že obec vybuduje novou místní komunikaci na p.č. 442; p.č. 433/5; p.č. 433/6; p.č. 431/2; p.č. 434/4; p.č. 434/5; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem – penetrací.

 10. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr Dobšice.

 11. Obec položí cca 10 m zámkové dlažby kolem zábradlí k autobusové zastávce, naproti RD pana Hřebíčka Jiřího.

 12. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 13. Schválit v ZO Rozpočtový výhled obce na r. 2015-2017.

 14. Projednat a schválit návrh Rozpočtu obce na r. 2014.

 15. Pan Popelka Lubomír bude zaměstnán pod obcí na veřejné prospěšné práce v roce 2014.

 16. Žádost pana Lubomíra Šebesty, bytem Vídeňská tř. 14, Znojmo o provedení stavby vodovodní přípojky, vč. vnitřního rozvodu. Provedení stavby půjde po obecních pozemcích p.č. 102/1; p.č. 129; p.č. 252/26 k.ú.Dyje.

 17. Oprava diodového displeje stála 8.010,-Kč, fa č. 2014011.

 18. Projednat a schválit v ZO zabudování lampy VO na sloup (směr Tasovice) naproti RD pana Maleny.

 19. Žádost pana Jana Moravce ml., bytem Dyje č.p. 104 o pronájem části pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 20. Obec koupila pozemky p.č. 431/2; p.č. 433/5 a p.č. 434/4 k.ú.Dyje pod kostelem.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska