Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.3.2014 (19.3.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná 26.3.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.2.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. - 24.5.2014, bude šest.

 4. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro obec Dyje pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23. -24.5.2014 je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ.

 5. Projednat v ZO žádost o vyjádření k projektové dokumentaci firmy CARS TRADE M&M, s.r.o. IČ 26244250 ke stavbě „Autoservis, zpevněné plochy“.

 6. Žádost pana Balíka Martina, bytem Za Sokolovnou 488, Dobšice, pana Mgr. Mašeje Jaroslava, bytem Větrná 332, Kuchařovice a pana Brettschneidera Karla, bytem Dyje č.p. 103, o povolení úpravy části obecního pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje.

 7. Obec uhradila částku 850,- Kč, fa č. 02/2014 za tisk hlavního výkresu ÚP Dyje, částku 4.321,- Kč, fa č. 201402 za zarámování ÚP Dyje.

 8. Projednat a schválit v ZO, že obec opraví místní komunikaci p.č. 170/1 k.ú.Dyje.

 9. Projednat a schválit v ZO, že obec vybuduje novou místní komunikaci na p.č. 442; p.č. 433/5; p.č. 433/6; p.č. 431/2; p.č. 434/4; p.č. 434/5; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem – penetrací.

 10. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr Dobšice.

 11. Obec položí cca 10 m zámkové dlažby kolem zábradlí k autobusové zastávce, naproti RD pana Hřebíčka Jiřího.

 12. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyji v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 13. Schválit v ZO Rozpočtový výhled obce na r. 2015-2017.

 14. Projednat a schválit návrh Rozpočtu obce na r. 2014.

 15. Pan Popelka Lubomír bude zaměstnán pod obcí na veřejné prospěšné práce v roce 2014.

 16. Žádost pana Lubomíra Šebesty, bytem Vídeňská tř. 14, Znojmo o provedení stavby vodovodní přípojky, vč. vnitřního rozvodu. Provedení stavby půjde po obecních pozemcích p.č. 102/1; p.č. 129; p.č. 252/26 k.ú.Dyje.

 17. Oprava diodového displeje stála 8.010,-Kč, fa č. 2014011.

 18. Projednat a schválit v ZO zabudování lampy VO na sloup (směr Tasovice) naproti RD pana Maleny.

 19. Žádost pana Jana Moravce ml., bytem Dyje č.p. 104 o pronájem části pozemku p.č. 170/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 20. Obec koupila pozemky p.č. 431/2; p.č. 433/5 a p.č. 434/4 k.ú.Dyje pod kostelem.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku - Obec Dyje (28.2.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.2.2014.


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

Katastrální území:
Dyje

Předmět nabídky:
  1. Část pozemku p.č. KN 104 k.ú.Dyje

  2. Cena za 1 m2…………20,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy nebo na stránkách Katastru nemovitostí: nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.2.2014 (28.2.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.2.2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 19, 20, 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Schválilo Dohodu o poskytnutí finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Romanou Truhlářovou. Hlasování: 4 zastupitelé pro; 1 zastupitel proti.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN -014130007500/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje, rozšíření DS – k NN, pí Olivová“.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně platby za opravu lamp VO.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 7. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2014.

 8. Jednohlasně schválilo , že obec koupí pozemky p.č. 431/2; 433/5; 433/6; 434/4; 434/5 a 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 9. Jednohlasně schválilo zhotovení přístřešku na pozemku p.č. 248/3 k.ú.Dyje.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za PC sestavu a externí disk.

 11. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2013.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení částky 58.080,-Kč s DPH za zaměření chodníku SO 103 firmě EUROVIA CS, a.s.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně žádosti o dotaci na přístřešek autobusové zastávky z prostředků JMK.

 14. Jednohlasně schválilo, že se pořídí přístřešek autobusové zastávky u silnice II/408 dodavatelem Urbania jih, s.r.o. Znojmo s cenovou nabídkou 119.081,- Kč s DPH.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, kde obec dostala A, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 16. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zdemontovat a odvést do šrotu spodní lávku, která spojuje břeh a ostrůvek na p.č. 300 k.ú.Dyje.

 17. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 2073 k.ú.Dyje, výměra 65 m2 z důvodu prodeje.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.050,- Kč, fa č. 20140027 za geometrický plán – polohopisné a výškopisné zaměření pod kostelem.

 20. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek SDH obce Dyje na 2. ročník Rock festu Dyje 2014.

 21. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje, který je obecní.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně rezignace pana Ing. Pavla Zony PhD. na člena zastupitelstva obce.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska