Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Oznámení záměru prodeje části pozemku - Obec Dyje (28.2.2014)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.2.2014.


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

Katastrální území:
Dyje

Předmět nabídky:
  1. Část pozemku p.č. KN 104 k.ú.Dyje

  2. Cena za 1 m2…………20,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy nebo na stránkách Katastru nemovitostí: nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ZO dne 26.2.2014 (28.2.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.2.2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 19, 20, 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Schválilo Dohodu o poskytnutí finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Romanou Truhlářovou. Hlasování: 4 zastupitelé pro; 1 zastupitel proti.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN -014130007500/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje, rozšíření DS – k NN, pí Olivová“.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně platby za opravu lamp VO.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 7. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2014.

 8. Jednohlasně schválilo , že obec koupí pozemky p.č. 431/2; 433/5; 433/6; 434/4; 434/5 a 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 9. Jednohlasně schválilo zhotovení přístřešku na pozemku p.č. 248/3 k.ú.Dyje.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za PC sestavu a externí disk.

 11. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2013.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení částky 58.080,-Kč s DPH za zaměření chodníku SO 103 firmě EUROVIA CS, a.s.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně žádosti o dotaci na přístřešek autobusové zastávky z prostředků JMK.

 14. Jednohlasně schválilo, že se pořídí přístřešek autobusové zastávky u silnice II/408 dodavatelem Urbania jih, s.r.o. Znojmo s cenovou nabídkou 119.081,- Kč s DPH.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, kde obec dostala A, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 16. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zdemontovat a odvést do šrotu spodní lávku, která spojuje břeh a ostrůvek na p.č. 300 k.ú.Dyje.

 17. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 2073 k.ú.Dyje, výměra 65 m2 z důvodu prodeje.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.050,- Kč, fa č. 20140027 za geometrický plán – polohopisné a výškopisné zaměření pod kostelem.

 20. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek SDH obce Dyje na 2. ročník Rock festu Dyje 2014.

 21. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje, který je obecní.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně rezignace pana Ing. Pavla Zony PhD. na člena zastupitelstva obce.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.2.2014 (19.2.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.2.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.1.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO Dohodu o poskytnutí finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Romanou Truhlářovou, bytem Dyje č.p. 52, IČ 68659032.

 4. Schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007500/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje rozšíření DS-k NN, p. Olivová“.

 5. Oprava 4 lamp VO stála 3.840,-Kč, fa č. 2/2014.

 6. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191 o finanční příspěvek z prostředků obce na pokračování oprav kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 7. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2014.

 8. Schválit v ZO, že obec koupí pozemky p.č. 431/2; p.č. 433/5; p.č. 433/6; p.č. 434/4; p.č. 434/5; p.č. 435/2 k.ú.Dyje.

 9. Žádost manželů Bulínových, bytem Dyje č.p. 85, o povolení zhotovení přístřešku o rozměrech 6,6 x 3,4 m na pozemku p.č. 248/3 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví.

 10. Obec uhradila za PC sestavu a externí disk částku 22.663,- Kč, fa č. 2014003.

 11. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2013.

 12. Obec dne 12. února 2014 uhradila částku 58.080,-Kč s DPH, faktura č. 162400680004102013 za zaměření chodníku SO 103.

 13. Obec požádá JMK o dotaci na přístřešek autobusové zastávky z Programu rozvoje venkova (PRV) – dotační titul 1.

 14. Projednat a schválit v ZO, že obec pořídí „Přístřešek autobusové zastávky“ – u silnice II/408.

 15. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

 16. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá zdemontovat a odvést do šrotu lávku, která spojuje břeh a ostrůvek na p.č. 300 k.ú.Dyje.

 17. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 2073 k.ú.Dyje, výměra 65 m2, orná půda z důvodu jeho prodeje.

 18. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

Ing. Valerij Krejčí
místostarosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska