Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Usnesení ZO dne 26.2.2014 (28.2.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.2.2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.

Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 19, 20, 21, 22.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Schválilo Dohodu o poskytnutí finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Romanou Truhlářovou. Hlasování: 4 zastupitelé pro; 1 zastupitel proti.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN -014130007500/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje, rozšíření DS – k NN, pí Olivová“.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně platby za opravu lamp VO.

 6. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 7. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2014.

 8. Jednohlasně schválilo , že obec koupí pozemky p.č. 431/2; 433/5; 433/6; 434/4; 434/5 a 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 9. Jednohlasně schválilo zhotovení přístřešku na pozemku p.č. 248/3 k.ú.Dyje.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za PC sestavu a externí disk.

 11. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2013.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení částky 58.080,-Kč s DPH za zaměření chodníku SO 103 firmě EUROVIA CS, a.s.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně žádosti o dotaci na přístřešek autobusové zastávky z prostředků JMK.

 14. Jednohlasně schválilo, že se pořídí přístřešek autobusové zastávky u silnice II/408 dodavatelem Urbania jih, s.r.o. Znojmo s cenovou nabídkou 119.081,- Kč s DPH.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, kde obec dostala A, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 16. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zdemontovat a odvést do šrotu spodní lávku, která spojuje břeh a ostrůvek na p.č. 300 k.ú.Dyje.

 17. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 2073 k.ú.Dyje, výměra 65 m2 z důvodu prodeje.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně zápisu kontroly finančního a kontrolního výboru.

 19. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.050,- Kč, fa č. 20140027 za geometrický plán – polohopisné a výškopisné zaměření pod kostelem.

 20. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek SDH obce Dyje na 2. ročník Rock festu Dyje 2014.

 21. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 104 k.ú.Dyje, který je obecní.

 22. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 22 ohledně rezignace pana Ing. Pavla Zony PhD. na člena zastupitelstva obce.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.2.2014 (19.2.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.2.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.1.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO Dohodu o poskytnutí finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Romanou Truhlářovou, bytem Dyje č.p. 52, IČ 68659032.

 4. Schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007500/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje rozšíření DS-k NN, p. Olivová“.

 5. Oprava 4 lamp VO stála 3.840,-Kč, fa č. 2/2014.

 6. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191 o finanční příspěvek z prostředků obce na pokračování oprav kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 7. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2014.

 8. Schválit v ZO, že obec koupí pozemky p.č. 431/2; p.č. 433/5; p.č. 433/6; p.č. 434/4; p.č. 434/5; p.č. 435/2 k.ú.Dyje.

 9. Žádost manželů Bulínových, bytem Dyje č.p. 85, o povolení zhotovení přístřešku o rozměrech 6,6 x 3,4 m na pozemku p.č. 248/3 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví.

 10. Obec uhradila za PC sestavu a externí disk částku 22.663,- Kč, fa č. 2014003.

 11. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2013.

 12. Obec dne 12. února 2014 uhradila částku 58.080,-Kč s DPH, faktura č. 162400680004102013 za zaměření chodníku SO 103.

 13. Obec požádá JMK o dotaci na přístřešek autobusové zastávky z Programu rozvoje venkova (PRV) – dotační titul 1.

 14. Projednat a schválit v ZO, že obec pořídí „Přístřešek autobusové zastávky“ – u silnice II/408.

 15. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

 16. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá zdemontovat a odvést do šrotu lávku, která spojuje břeh a ostrůvek na p.č. 300 k.ú.Dyje.

 17. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 2073 k.ú.Dyje, výměra 65 m2, orná půda z důvodu jeho prodeje.

 18. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

Ing. Valerij Krejčí
místostarosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.1.2014 (31.1.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.1.2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 17, 18, 19, 20, 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2073, výměru 65 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 5. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 435/2013 Sb., platnou pro rok 2014.

 6. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu 8.500,- Kč hrubého měsíčně.

 7. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 7.500,- Kč hrubého měsíčně.

 8. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výboru 1.520,- Kč hrubého měsíčně, pro člena ZO 460,- Kč hrubého měsíčně.

 9. Schválilo finanční podporu 10.000,- Kč měsíčně na provozní náklady k zajištění provozu obchodu potravin paní Romaně Truhlářové pod dobu roku 2014. Finanční podpora bude poskytována pouze po dobu provozu prodejny. Paní Truhlářová je povinna oznámit poskytovateli záměr ukončení provozu obchodu. Hlasování: pro 4 , proti 3, zdržel se 0

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za opravy VO.

 11. Schválilo proplacení částky 2.202,- Kč, fa č. 2014001 za opravu ukazatele rychlosti GEM CDU firmě DOSIP Servis s.r.o.

 12. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.575,- Kč, fa č. 13045 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.260,- Kč, fa č. 2014004 za geometrické plány rozdělení pozemků pod kostelem.

 14. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit kupní smlouvy na pozemky: p.č. 431/2; p.č. 433/5; p.č. 433/6; p.č. 434/4; p.č. 434/5; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem a obec uhradí veškeré náklady spojené s koupi pozemků.

 15. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2013.

 16. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (účet 019 0000) Územní plán obce Dyje (vč. Změny č. 1-4) z důvodu vydání nového Územního plánu Dyje.

 17. Bod č. 17 se bude projednávat na příštím zasedání, v únoru.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně proplacení částky 10.980,75 Kč, fa č. 2014540049 firmě Gordic s.r.o.

 19. Jednohlasně schválilo zakoupení nové počítačové sestavy a externího pevného disku k zálohám.

 20. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 466/2 k.ú.Dyje, výměru 19 m, kultura ostatní jiná plocha, z důvodu prodeje.

 21. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 2520/4 k.ú.Dyje, který vznikl zaměřením č. plánu 812-498/2013, výměra 200 m2, z důvodu jeho prodeje.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska