Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.2.2014 (19.2.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.2.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.1.2014.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO Dohodu o poskytnutí finanční podpory uzavřenou mezi Obcí Dyje a paní Romanou Truhlářovou, bytem Dyje č.p. 52, IČ 68659032.

 4. Schválit v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014130007500/001 uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje rozšíření DS-k NN, p. Olivová“.

 5. Oprava 4 lamp VO stála 3.840,-Kč, fa č. 2/2014.

 6. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje, se sídlem Tasovice 191 o finanční příspěvek z prostředků obce na pokračování oprav kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

 7. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2014.

 8. Schválit v ZO, že obec koupí pozemky p.č. 431/2; p.č. 433/5; p.č. 433/6; p.č. 434/4; p.č. 434/5; p.č. 435/2 k.ú.Dyje.

 9. Žádost manželů Bulínových, bytem Dyje č.p. 85, o povolení zhotovení přístřešku o rozměrech 6,6 x 3,4 m na pozemku p.č. 248/3 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví.

 10. Obec uhradila za PC sestavu a externí disk částku 22.663,- Kč, fa č. 2014003.

 11. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2013.

 12. Obec dne 12. února 2014 uhradila částku 58.080,-Kč s DPH, faktura č. 162400680004102013 za zaměření chodníku SO 103.

 13. Obec požádá JMK o dotaci na přístřešek autobusové zastávky z Programu rozvoje venkova (PRV) – dotační titul 1.

 14. Projednat a schválit v ZO, že obec pořídí „Přístřešek autobusové zastávky“ – u silnice II/408.

 15. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

 16. Projednat a schválit v ZO, že obec nechá zdemontovat a odvést do šrotu lávku, která spojuje břeh a ostrůvek na p.č. 300 k.ú.Dyje.

 17. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 2073 k.ú.Dyje, výměra 65 m2, orná půda z důvodu jeho prodeje.

 18. Informace ZO ohledně zápisu z kontroly finančního a kontrolního výboru.

Ing. Valerij Krejčí
místostarosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.1.2014 (31.1.2014)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.1.2014 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 17, 18, 19, 20, 21.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2073, výměru 65 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000,- Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 5. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 435/2013 Sb., platnou pro rok 2014.

 6. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu 8.500,- Kč hrubého měsíčně.

 7. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu 7.500,- Kč hrubého měsíčně.

 8. Jednohlasně schválilo odměny pro předsedy výboru 1.520,- Kč hrubého měsíčně, pro člena ZO 460,- Kč hrubého měsíčně.

 9. Schválilo finanční podporu 10.000,- Kč měsíčně na provozní náklady k zajištění provozu obchodu potravin paní Romaně Truhlářové pod dobu roku 2014. Finanční podpora bude poskytována pouze po dobu provozu prodejny. Paní Truhlářová je povinna oznámit poskytovateli záměr ukončení provozu obchodu. Hlasování: pro 4 , proti 3, zdržel se 0

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za opravy VO.

 11. Schválilo proplacení částky 2.202,- Kč, fa č. 2014001 za opravu ukazatele rychlosti GEM CDU firmě DOSIP Servis s.r.o.

 12. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.575,- Kč, fa č. 13045 za práce a služby spojené s provozem internetových stránek.

 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.260,- Kč, fa č. 2014004 za geometrické plány rozdělení pozemků pod kostelem.

 14. Jednohlasně schválilo, že obec nechá zhotovit kupní smlouvy na pozemky: p.č. 431/2; p.č. 433/5; p.č. 433/6; p.č. 434/4; p.č. 434/5; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem a obec uhradí veškeré náklady spojené s koupi pozemků.

 15. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2013.

 16. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (účet 019 0000) Územní plán obce Dyje (vč. Změny č. 1-4) z důvodu vydání nového Územního plánu Dyje.

 17. Bod č. 17 se bude projednávat na příštím zasedání, v únoru.

 18. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 18 ohledně proplacení částky 10.980,75 Kč, fa č. 2014540049 firmě Gordic s.r.o.

 19. Jednohlasně schválilo zakoupení nové počítačové sestavy a externího pevného disku k zálohám.

 20. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 466/2 k.ú.Dyje, výměru 19 m, kultura ostatní jiná plocha, z důvodu prodeje.

 21. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 2520/4 k.ú.Dyje, který vznikl zaměřením č. plánu 812-498/2013, výměra 200 m2, z důvodu jeho prodeje.

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.1.2014 (22.1.2014)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,které se koná 29.1.2014 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 18.12.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Martiny Kloudové, bytem Dyje č.p. 177 o odkoupení pozemku p.č. 2073, o výměře 65 m2 k.ú.Dyje, kultura orná půda, který je obecní.

 4. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice.

 5. Schválit v ZO Dodatek č. 6 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s vyhláškou č. 435/2013 Sb. ze dne 16.12.2013 a platnou pro rok 2014.

 6. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného starostu obce pana Jiřího Staňka podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 7. Projednat v ZO odměnu pro neuvolněného místostarostu pana ing. Valerije Krejčího podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 8. Projednat v ZO odměny pro předsedy výborů a člena ZO podle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

 9. Žádost paní Romany Truhlářové, bytem Dyje č.p. 52, o finanční příspěvek 10.000,- Kč měsíčně na provozní náklady k zajištění provozu obchodu potravin, který provozuji a je v mém vlastnictví v Dyji č.p. 52.

 10. Oprava 3 lamp VO stála 2.880,- Kč, fa č. 1/2014.

 11. Oprava ukazatele rychlosti GEM-CDU směr Tasovice stála 2.202,-Kč, fa č. 2014001.

 12. Obec uhradila částku 7.575,- Kč, fa č. 13045 za práce a služby spojené s provozem internetového serveru panu Zdeňku Hujňákovi.

 13. Obec uhradila částku 7.260,-Kč, fa č. 20140004 za geometrické plány – rozdělení pozemku pana Herziga, pana Černého, pana Kotába, Havrdovi, pana Protivinského Lubomíra ml., pana Akkermana.

 14. Projednat v ZO, že obec nechá zhotovit kupní smlouvy na pozemky p.č. 431/2; p.č. 433/5; p.č. 433/6; p.č. 434/4; p.č. 434/5; p.č. 435/2 k.ú.Dyje pod kostelem.

 15. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2013 – příjmy, výdaje.

 16. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (účet 019 0000) Územní plán obce Dyje vč. Změny č.1-4, z důvodu vydání nového Územního plánu Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska