Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 2073 k.ú.Dyje (20.12.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 18.12.2013.


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území:
Dyje
Předmět nabídky:
  1. Pozemek p.č. 2073 k.ú.Dyje, výměra 65 m2, kultura orná půda

  2. Cena za 1 m2…………20,- Kč

Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy nebo na stránkách Katastru nemovitostí: nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obcePočet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 18.12.2013 (20.12.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 18.12.2013 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 10, 11, 12, 13, 14.
 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana ing. Zonu.
 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 2520/4, výměru 200 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.
 4. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2014 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.
 5. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 2073 k.ú.Dyje, který je obecní.
 6. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2013.
 7. Jednohlasně schválilo proplacení částky 2.425.096,14 Kč, fa č. 162400680003522013 za práci provedenou II/408 Dyje-průtah SO 103 Chodníky.
 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně doplácení na 1 občana částku 104,- Kč za odvoz popelnic.
 9. Jednohlasně schválilo Směrnici schvalování účetní závěrky.
 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby částky 4.725,- Kč, fa č. 2600130282 za dodávání Znojemských listů.
 11. Jednohlasně schválilo proplacení částky 425.971,43 Kč s DPH, fa č. 162400680004112013 za práci provedenou II/408 průtah SO 103 Chodníky.
 12. Jednohlasně schválilo proplacení částky 42.320,17 Kč s DPH, fa č. 162400680004122013 za přeložku VO nad přechodem.
 13. Jednohlasně schválilo proplacení částky 58.080,- Kč s DPH, fa č. 162400680004102013 za zaměření chodníků až obec obdrží od EUROVIE CS, a.s. geometrické plány.
 14. Jednohlasně schválilo usnesení o vydání Územního plánu Dyje:

USNESENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DYJE

  I. Ověření územního plánu Dyje
  II. Informace o návrhu pořizovatele
  III. Vypořádání připomínek a námitek
  IV. Zrušení Územního plánu obce Dyje a jeho následně schválených a vydaných změn
  V. Vydání územního plánu Dyje
  VI. Úkoly v působnosti schvalujícího orgánu

Část I.

Ověření územního plánu Dyje


Zastupitelstvo obce Dyje ověřilo v souladu s ust. §54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) územní plán Dyje, že není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.

Část II.

Informace o návrhu pořizovatele


Zastupitelstvo obce Dyje bere na vědomí doporučující návrh na vydání územního plánu Dyje předložený pořizovatelem předmětné územně plánovací dokumentace v souladu s ust. § 54 odst.1 stavebního zákona.

Část III.

Vypořádání připomínek a námitek


Zastupitelstvo obce Dyje bere na vědomí vypořádání připomínek podaných v průběhu veřejného projednání. Jejich obsah, návrh vypořádání a odůvodnění je uvedeno v bodě 8. odůvodnění zpracovaném pořizovatelem, které je nedílnou součástí vydávané územně plánovací dokumentace. Současně bere na vědomí, že v průběhu pořizování předmětné dokumentace nebyly podány žádné námitky.

Část IV.

Zrušení územního plánu obce Dyje a jeho následně schválených a vydaných změn


Zastupitelstvo obce Dyje ruší Územní plán obce Dyje (dále jen ÚPO Dyje) schválený zastupitelstvem obce Dyje 6.5.2002, platnou změnu č.1 ÚPO Dyje schválenou zastupitelstvem obce 15.3.2004, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou s účinností od 13.5.2004, platnou změnu č.2 ÚPO Dyje schválenou zastupitelstvem obce 29.11.2006, jejíž závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou s účinností od 15.12.2006, změnu č.2 ÚPO Dyje vydanou zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnost 26.5.2010 a změnu č.4 ÚPO Dyje vydanou zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnost 20.12.2011.

Část V.

Vydání


Zastupitelstvo obce Dyje příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává územní plán Dyje.

Část VI.

Úkoly v působnosti správního orgánu


Zastupitelstvo obce Dyje ukládá starostovi obce: - Oznámit veřejnou vyhláškou v souladu s ust.§173 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydání opatření obecné povahy – Územní plán Dyje včetně odůvodnění. - Neprodleně po nabytí účinnosti předmětného opatření obecné povahy (15 den po dni vyvěšení veřejné vyhlášky) doručit doklady o jeho vydání pořizovateli (MěÚ Znojmo). - Zabezpečit při činnosti úřadu obce respektování vydaného územního plánu Dyje. - Zajistit opatření vydané dokumentace záznamem o účinnosti (v součinnosti s pořizovatelem – MěÚ Znojmo, odbor výstavby) v souladu s ust. odst.1 §14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti, ve znění platných předpisů.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 13.12.2013 (11.12.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 18.12.2013 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.11.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Jany a pana Jaroslava Jenšovských, bytem Dolní 448, 671 82 Dobšice o prodej pozemku p.č. 2520/4, výměra 200 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha – manipulační plocha, který je obecní.

 4. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2014.

 5. Žádost paní Martiny Kloudové, bytem Dyje č.p. 177, o odkoupení pozemku p.č. 2073, o výměře 65 m2 k.ú.Dyje, kultura orná půda.

 6. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2013.

 7. Schválit v ZO proplacení částky 2.425.096,14 Kč s DPH, fa č. 162400680003522013 za práci provedenou II/408 Dyje průtah SO 103 Chodníky.

 8. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 104,- Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - popelnic v roce 2013.

 9. Projednat a schválit v ZO Směrnici schvalování účetní závěrky.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska