Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Pozvánka na zasedání ZO dne 13.12.2013 (11.12.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 18.12.2013 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.11.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Jany a pana Jaroslava Jenšovských, bytem Dolní 448, 671 82 Dobšice o prodej pozemku p.č. 2520/4, výměra 200 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha – manipulační plocha, který je obecní.

 4. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2014.

 5. Žádost paní Martiny Kloudové, bytem Dyje č.p. 177, o odkoupení pozemku p.č. 2073, o výměře 65 m2 k.ú.Dyje, kultura orná půda.

 6. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 4/2013.

 7. Schválit v ZO proplacení částky 2.425.096,14 Kč s DPH, fa č. 162400680003522013 za práci provedenou II/408 Dyje průtah SO 103 Chodníky.

 8. Obec doplácí na 1 občana podle skutečných nákladů 104,- Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - popelnic v roce 2013.

 9. Projednat a schválit v ZO Směrnici schvalování účetní závěrky.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.11.2013 (29.11.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.11.2013 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 17, 18.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pan Janče.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 466/2, výměra 19 m2 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu rentgloty na pozemku p.č. 1954, 3 stromů rentglot na pozemku p.č. 2059 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce na rok 2014.

 6. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany-jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1 000,-Kč pro občany 90.let a výše.

 7. Jednohlasně schválilo, že obec opraví spodní část fasády hasičské zbrojnice marmolitem.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. ZN-014130007459/001o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně stavby Dyje – myslivci.

 9. Jednohlasně schválilo zaměření pozemku p.č. 431; p.č. 433/3; p.č. 433/1; p.č. 434/1; p.č. 434/2; p.č. 435 k.ú.Dyje z důvodu rozšíření pozemku p.č. 442 k.ú.Dyje na 5 m šířky – místní komunikace.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 12. Starosta stanovil Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2013. Jmenoval ústřední inventarizační komisi, inventarizační komisi č. 1-4 a likvidační komisi. ZO jednohlasně vše schvaluje k inventarizaci.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně platby odvozu velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 14. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a RWE Gas Net, s.r.o. a panem Drahoslavem Kmotorkem ohledně plynárenského zařízení STL plynovod + přípojka na pozemku p.č. 2181 k.ú.Dyje, který je obecní.

 15. Jednohlasně schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 040/13 II/408 Dyje průtah SO 103 Chodníky částku 2.951.467,74 Kč s DPH, uzavřený mezi Obcí Dyje a EUROVIA CS,a.s.

 16. Jednohlasně schválilo proplatit částku 29.830,-Kč, fa č. 14/2013, částku 9.920,-Kč, fa č. 13/2013 za vypracování Územního plánu obce Dyje.

 17. Jednohlasně schválilo uzavření Smlouvy č. 18074/2013 o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a RWE Gas Net, s.r.o. a panem ing. Zdeňkem Malagou a paní Věrou Malagovou ohledně STL plynovodní přípojky na pozemku p.č. 3/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 18. Jednohlasně schválilo proplacení faktury v částce 2.425.096,14 Kč s DPH za práci provedenou II/408 Dyje průtah SO 103 Chodníky.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.11.2013 (20.11.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.11.2013 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.10.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost firmy PERITO, s.r.o. Dyje 163, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 466/2 k.ú.Dyje, o výměře 19 m2, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha, který je obecní.

 4. Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o pokácení 1 stromu rentgloty na p.č. 1954, 3 stromů rentgloty na pozemku p.č. 2059 k.ú.Dyje, které jsou v našem vlastnictví.

 5. Žádost na Úřad práce Znojmo o 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci Dyje na r. 2014.

 6. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany-jubilanty: 60. let, 70. let, 75. let, od 80. roků každý rok a 90. let výše – dárkový koš v hodnotě 1.000,- Kč.

 7. Projednat v ZO, že obec opraví spodní část fasády hasičské zbrojnice – marmolitem.

 8. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. ZN-014130007459/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně stavby Dyje – myslivci: NN přípojka kabel. smyčky.

 9. Projednat a schválit v ZO zaměření pozemku p.č. 431 (Herzig), p.č. 433/3 (Černý), p.č. 431/1 (Kotáb) k.ú.Dyje.

 10. Svoz nebezpečného odpadu stál 4.482,- Kč, fa č. 0741005888.

 11. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 4.141,- Kč, fa č. 0741005889.

 12. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2013.

 13. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 6.750,- Kč.

 14. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje (povinný) a RWE Gas Net, s.r.o. (oprávněný) a Drahoslavem Kmotorkou (investorem), ohledně plynárenského zařízení STL plynovod + přípojka na pozemku p.č. 2181 k.ú.Dyje, který je obecní.

 15. Projednat a schválit v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 040/13 II 408 Dyje průtah SO 103 Chodníky, přeložka VO nad přechodem a zaměření chodníků SO 103, uzavřený mezi Obcí Dyje a EUROVIA CS, a.s.

 16. Schválit v ZO částku 29.830,- Kč, fa č. 14/2013 II. fáze díla, částku 9.920,- Kč, fa č. 13/2013 III. fáze díla, za vypracování územního plánu obce Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska