Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.11.2013 (20.11.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.11.2013 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.10.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost firmy PERITO, s.r.o. Dyje 163, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 466/2 k.ú.Dyje, o výměře 19 m2, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha, který je obecní.

 4. Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o pokácení 1 stromu rentgloty na p.č. 1954, 3 stromů rentgloty na pozemku p.č. 2059 k.ú.Dyje, které jsou v našem vlastnictví.

 5. Žádost na Úřad práce Znojmo o 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci Dyje na r. 2014.

 6. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany-jubilanty: 60. let, 70. let, 75. let, od 80. roků každý rok a 90. let výše – dárkový koš v hodnotě 1.000,- Kč.

 7. Projednat v ZO, že obec opraví spodní část fasády hasičské zbrojnice – marmolitem.

 8. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. ZN-014130007459/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně stavby Dyje – myslivci: NN přípojka kabel. smyčky.

 9. Projednat a schválit v ZO zaměření pozemku p.č. 431 (Herzig), p.č. 433/3 (Černý), p.č. 431/1 (Kotáb) k.ú.Dyje.

 10. Svoz nebezpečného odpadu stál 4.482,- Kč, fa č. 0741005888.

 11. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 4.141,- Kč, fa č. 0741005889.

 12. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2013.

 13. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 6.750,- Kč.

 14. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje (povinný) a RWE Gas Net, s.r.o. (oprávněný) a Drahoslavem Kmotorkou (investorem), ohledně plynárenského zařízení STL plynovod + přípojka na pozemku p.č. 2181 k.ú.Dyje, který je obecní.

 15. Projednat a schválit v ZO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 040/13 II 408 Dyje průtah SO 103 Chodníky, přeložka VO nad přechodem a zaměření chodníků SO 103, uzavřený mezi Obcí Dyje a EUROVIA CS, a.s.

 16. Schválit v ZO částku 29.830,- Kč, fa č. 14/2013 II. fáze díla, částku 9.920,- Kč, fa č. 13/2013 III. fáze díla, za vypracování územního plánu obce Dyje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 13.11.2013 (15.11.2013)

U S N E S E N Í

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 13.11.2013 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí částku 219.216,91 Kč s DPH za vzniklé vícepráce SO 103 Chodníky II/408 Dyje průtah.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o veřejném projednávání návrhu Územního plánu Dyje (6.11.2013)

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dyje

Veřejené projednání a výklad územně plánovací dokumentace projektantem (Ing.arch. Jsef Kolman) se uskuteční ve středu 13.listopadu 2013 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dyje.


Ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 20.11.2013 může každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené osoby jsou podle § 52 odst.2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Připomínky a námitky budou doručeny na adresu pořizovatele tj. MěÚ Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo. Dokumentace je zveřejněna od 14.10.2013 do 20.11.2013 na Obecní úřadě v Dyji a na odboru výstavby, oddělení územního plánování MěÚ Znojmo, Obroková 10, 3.patro, dv.č. 416.
Projednávaná dokumentace je zveřejněna po stanovenou dobu na elektronické úřední desce obecního úřadu Dyje http://www.obec-dyje.cz.

Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska