Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 13.11.2013 (15.11.2013)

U S N E S E N Í

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 13.11.2013 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo, že obec uhradí částku 219.216,91 Kč s DPH za vzniklé vícepráce SO 103 Chodníky II/408 Dyje průtah.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení o veřejném projednávání návrhu Územního plánu Dyje (6.11.2013)

Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dyje

Veřejené projednání a výklad územně plánovací dokumentace projektantem (Ing.arch. Jsef Kolman) se uskuteční ve středu 13.listopadu 2013 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dyje.


Ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 20.11.2013 může každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
Dotčené osoby jsou podle § 52 odst.2 stavebního zákona vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Připomínky a námitky budou doručeny na adresu pořizovatele tj. MěÚ Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo. Dokumentace je zveřejněna od 14.10.2013 do 20.11.2013 na Obecní úřadě v Dyji a na odboru výstavby, oddělení územního plánování MěÚ Znojmo, Obroková 10, 3.patro, dv.č. 416.
Projednávaná dokumentace je zveřejněna po stanovenou dobu na elektronické úřední desce obecního úřadu Dyje http://www.obec-dyje.cz.

Obecní úřad Dyje


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku  KN 2520/1k.ú.Dyje (1.11.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.10.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
část pozemku, kultura ostatní plocha
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje, cca 320 m2
 2. Cena za 1 m2……….…20,- Kč

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska