Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Oznámení záměru prodeje části pozemku  KN 2520/1k.ú.Dyje (1.11.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.10.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
část pozemku, kultura ostatní plocha
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje, cca 320 m2
 2. Cena za 1 m2……….…20,- Kč

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 466/2 k.ú.Dyje (1.11.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 30.10.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 466/2 k.ú.Dyje, výměra 19 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace
 2. Cena za 1 m2……….…100,- Kč

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.10.2013 (1.11.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.10.2013 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčí, paní Lacinovou.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně revokace usnesení č. 9, schváleno na ZO dne 25.9.2013.

 4. Jednohlasně schválilo firmě Videon Networking, s.r.o. uložení optického kabelu do pozemku p.č. 1904, p.č. 1929 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 5. Jednohlasně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene optická síť Znojmo – rozvodna Suchohrdly – vysílač (BTS) Kuchařovice – Hodonice U Sladovny – rozvodna Hodonice uzavřenou mezi itself, s.r.o. Pálavské nám. 11, Brno a Obcí Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 7. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů lip na pozemku p.č. 614/2 k.ú.Dyje firmě TBG Znojmo, s.r.o. Dyje č.e 502.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku p.č. 212/1 k.ú.Dyje, geometrickým zaměřením pozemek p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2 z důvodu prodeje.

 9. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 466/2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. ZO projednalo žádost pana Valendy a nemůže nařídit panu Jiřímu Hřebíčkovi, bytem Dyje č.p. 113 odstranit kamení a jiný stavební materiál z komunikace p.č. 586 k.ú.Dyje z důvodu, že komunikace p.č. 586 k.ú.Dyje je vlastnictvím Českých drah.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2013.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 1030013669/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.

 14. Jednohlasně schválilo kácení dřevin rostoucích mimo les na p.č. 573 k.ú.Dyje.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska