Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.10.2013 (23.10.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.10.2013 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.9.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Usnesení č. 9, schváleno na zasedání ZO dne 25.9.2013, se revokuje – ruší. Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dyje a itself, s.r.o. Pálavské nám. 11, Brno.

 4. Projednat v ZO žádost firmy Videon Networking, s.r.o. Alšova 993/12, 66902 Znojmo o souhlas k uložení optického kabelu do pozemku p.č. 1904, p.č. 1929 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 5. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene optická síť Znojmo (Leska Dolní) – rozvodna Suchohrdly – vysílač (BTS) Kuchařovice – Hodonice (U Sladovny) – rozvodna Hodonice uzavřenou mezi itself, s.r.o. Pálavské nám. 11, Brno a Obcí Dyje.

 6. Projednat v ZO a schválit uzavření dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku.

 7. Žádost TBG Znojmo, s.r.o Dyje č. e 502, 669 02 Znojmo o pokácení 2 stromů lípy na pozemku p.č. 614/2 k.ú.Dyje, který je v našem vlastnictví.

 8. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku p.č. 212/1 k.ú.Dyje, (původně p.č. 212) geometrickým zaměřením pozemek p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 9. Žádost firmy PERITO, s.r.o. Dyje 163, 669 02 Znojmo o odkoupení pozemku p.č. 466/2 k.ú.Dyje, o výměře 19 m2, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha, který je obecní.

 10. Žádost paní Jany a pana Jaroslava Jenšovských, bytem Dolní 448, 671 82 Dobšice o prodej části pozemku p.č. 2520/1, o výměře cca 320 m2, kultura ostatní plocha k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Žádost pana Jana Valendy, bytem Suchohrdly 281, 669 02 Znojmo, o zajištění odstranění kamení a jiného stavebního materiálu z asfaltového povrchu, z komunikace p.č. 586 k.ú.Dyje, která není obecní.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2013.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.9.2013 (26.9.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.9.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana ing. Zonu.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zapisovatelky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.060,- Kč, fa č. 132187 za lampu VO před RD pana Habrdleho, pana Klíčníka.

 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, výměru 146 m2, z důvodu prodeje.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku 212 k.ú.Dyje, geometrickým zaměřením pozemek p.č. 212/2 k.ú.Dyje, výměra 145 m2, z důvodu prodeje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Optická síť Znojmo, rozvodna Suchohrdly, vysílač (BTS) Kuchařovice, Hodonice U Sladovny, rozvodna Hodonice uzavřenou mezi itself s.r.o., Pálavské nám. 11, Brno a Obcí Dyje.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.9.2013 (18.9.2013)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.9.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.8.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů pana ing. Jaroslava Pacigy, paní Joanny Pacigové, bytem Dyje č.p. 99, o odkoupení pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 4. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26. října 2013, bude šest.

 5. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26. října 2013, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 6. Lampa VO před RD pana Habrdleho, pana Klíčníka stála 7.060,- Kč, fa č. 132187.

 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, výměra 146 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 8. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku p.č. 212 k.ú.Dyje, geometrickým zaměřením pozemek p.č. 212/2 k.ú.Dyje, výměra 145 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Optická síť – Znojmo (Leska Dolní) – rozvodna Suchohrdly – vysílač (BTS) Kuchařovice – Hodonice (U Sladovny) – rozvodna Hodonice“ uzavřenou mezi itself s.r.o., Pálavské nám. 11, Brno a Obcí Dyje.

 10. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska