Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.9.2013 (26.9.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.9.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana ing. Zonu.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně zapisovatelky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení částky 7.060,- Kč, fa č. 132187 za lampu VO před RD pana Habrdleho, pana Klíčníka.

 7. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, výměru 146 m2, z důvodu prodeje.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku 212 k.ú.Dyje, geometrickým zaměřením pozemek p.č. 212/2 k.ú.Dyje, výměra 145 m2, z důvodu prodeje.

 9. Jednohlasně schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Optická síť Znojmo, rozvodna Suchohrdly, vysílač (BTS) Kuchařovice, Hodonice U Sladovny, rozvodna Hodonice uzavřenou mezi itself s.r.o., Pálavské nám. 11, Brno a Obcí Dyje.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.9.2013 (18.9.2013)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.9.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.8.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů pana ing. Jaroslava Pacigy, paní Joanny Pacigové, bytem Dyje č.p. 99, o odkoupení pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 4. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26. října 2013, bude šest.

 5. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26. října 2013, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 6. Lampa VO před RD pana Habrdleho, pana Klíčníka stála 7.060,- Kč, fa č. 132187.

 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, výměra 146 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 8. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku p.č. 212 k.ú.Dyje, geometrickým zaměřením pozemek p.č. 212/2 k.ú.Dyje, výměra 145 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Optická síť – Znojmo (Leska Dolní) – rozvodna Suchohrdly – vysílač (BTS) Kuchařovice – Hodonice (U Sladovny) – rozvodna Hodonice“ uzavřenou mezi itself s.r.o., Pálavské nám. 11, Brno a Obcí Dyje.

 10. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 212/3 k.ú.Dyje (29.8.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.8.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

 2. Cena za 1 m2………… 20,- Kč.

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo Snímek pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska