Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 25.9.2013 (18.9.2013)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 25.9.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.8.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů pana ing. Jaroslava Pacigy, paní Joanny Pacigové, bytem Dyje č.p. 99, o odkoupení pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 4. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26. října 2013, bude šest.

 5. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 25. a 26. října 2013, je paní Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 6. Lampa VO před RD pana Habrdleho, pana Klíčníka stála 7.060,- Kč, fa č. 132187.

 7. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, výměra 146 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu prodeje.

 8. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku p.č. 212 k.ú.Dyje, geometrickým zaměřením pozemek p.č. 212/2 k.ú.Dyje, výměra 145 m2, kultura ostatní plocha, z důvodu jeho prodeje.

 9. Projednat a schválit v ZO Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Optická síť – Znojmo (Leska Dolní) – rozvodna Suchohrdly – vysílač (BTS) Kuchařovice – Hodonice (U Sladovny) – rozvodna Hodonice“ uzavřenou mezi itself s.r.o., Pálavské nám. 11, Brno a Obcí Dyje.

 10. Informace ZO ohledně zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 212/3 k.ú.Dyje (29.8.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.8.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

 2. Cena za 1 m2………… 20,- Kč.

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo Snímek pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 28.8.2013 (29.8.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.8.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 9, 10, 11, 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo namontování lampy VO na sloup při RD pana Klíčníka, pana Habrdleho.

 4. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu ve výši minimální mzdy 8.500,- Kč hrubého měsíčně od 1.8.2013.

 5. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 212/2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 6. Schválilo prodej pozemku p.č. 162/5 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 212/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2013.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za opravu lamp VO.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo II/408 Dyje-průtah SO103 Chodníky, přeložka VO nad přechodem, zaměření chodníky SO 103 uzavřenou mezi Obcí Dyje a EUROVIA CS, a.s. Praha 1.

 11. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2013.

 12. Jednohlasně schválilo firmě VIDEON Networking, s.r.o. uložení optického kabelu na pozemek p.č. 1929 k.ú.Dyje, který je obecní za podmínky, že optický kabel před RD pana Placka č.p. 130 musí být veden mimo vybudovaný chodník.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska