Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 212/3 k.ú.Dyje (29.8.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 28.8.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace

 2. Cena za 1 m2………… 20,- Kč.

 3. Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo Snímek pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje.
  Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

  S t a n ě k Jiří
  starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 28.8.2013 (29.8.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.8.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 9, 10, 11, 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo namontování lampy VO na sloup při RD pana Klíčníka, pana Habrdleho.

 4. Jednohlasně schválilo odměnu pro neuvolněného starostu ve výši minimální mzdy 8.500,- Kč hrubého měsíčně od 1.8.2013.

 5. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 212/2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 6. Schválilo prodej pozemku p.č. 162/5 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 212/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2013.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za opravu lamp VO.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o dílo II/408 Dyje-průtah SO103 Chodníky, přeložka VO nad přechodem, zaměření chodníky SO 103 uzavřenou mezi Obcí Dyje a EUROVIA CS, a.s. Praha 1.

 11. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2013.

 12. Jednohlasně schválilo firmě VIDEON Networking, s.r.o. uložení optického kabelu na pozemek p.č. 1929 k.ú.Dyje, který je obecní za podmínky, že optický kabel před RD pana Placka č.p. 130 musí být veden mimo vybudovaný chodník.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.8.2013 (21.8.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.8.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.7.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO, že obec nechá namontovat lampu VO na sloup E.ONu při RD pana Klíčníka, pana Habrdleho.

 4. Projednat v ZO navýšení odměny o 500,- Kč měsíčně na minimální mzdu 8.500,- Kč hrubého měsíčně pro neuvolněného starostu pana Jiřího Staňka, podle zákona č.210/2013 Sb. od 1.8.2013.

 5. Žádost pana Jaroslava Horáka, bytem Suchohrdly, ulice Lesní č.p. 282, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 212/2, výměra 145 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha k.ú.Dyje, který je obecní a pozemek vznikl zaměřením pozemku 212 k.ú.Dyje.

 6. Žádost pana Jiřího a paní Jany Staňkových, bytem Dyje č.p. 97, o odkoupení pozemku p.č. 162/5, o výměře 146 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, jiná plocha, který je obecní.

 7. Žádost manželů pana ing. Jaroslava Pacigy a paní Joanny Pacigové, bytem Dyje č.p. 99, o odkoupení pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 8. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2013.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska