Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.8.2013 (21.8.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.8.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.7.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO, že obec nechá namontovat lampu VO na sloup E.ONu při RD pana Klíčníka, pana Habrdleho.

 4. Projednat v ZO navýšení odměny o 500,- Kč měsíčně na minimální mzdu 8.500,- Kč hrubého měsíčně pro neuvolněného starostu pana Jiřího Staňka, podle zákona č.210/2013 Sb. od 1.8.2013.

 5. Žádost pana Jaroslava Horáka, bytem Suchohrdly, ulice Lesní č.p. 282, 669 02 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 212/2, výměra 145 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha k.ú.Dyje, který je obecní a pozemek vznikl zaměřením pozemku 212 k.ú.Dyje.

 6. Žádost pana Jiřího a paní Jany Staňkových, bytem Dyje č.p. 97, o odkoupení pozemku p.č. 162/5, o výměře 146 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, jiná plocha, který je obecní.

 7. Žádost manželů pana ing. Jaroslava Pacigy a paní Joanny Pacigové, bytem Dyje č.p. 99, o odkoupení pozemku p.č. 212/3 k.ú.Dyje, výměra 48 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, který je obecní.

 8. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2013.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 31.7.2013 (2.8.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.7.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 102/10; p.č. 114/2; p.č. 114/3 k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 102/1 a p.č. 114 k.ú.Dyje.

 4. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 413/17; p.č. 2247/2 k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 413/1 a p.č. 2247 k.ú.Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo projektovou dokumentaci na kabelové přípojky NN k.ú.Dyje pod názvem: Dyje, Svoboda NN přípojka, rozšíření DS k NN.

 6. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. ZN-014130004631/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice – rozšíření DS k NN zahrady od mostu vpravo.

 7. Schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, který je obecní.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně nakoupení obrubníků a cementu.

 9. Jednohlasně neschválilo vybudování jednoho vsakoviště na pozemku p.č. 2233 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo proplacení částky 6.776,- Kč, fa č. 312013 za výrobu a montáž nových prken na lavičky hřbitov, parčík.

 11. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 8.470,- Kč, fa č. 43/2013 za zpracování průkazu energetické náročnosti budovy na objekt OÚ.

 12. Jednohlasně schválilo Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2013.

 14. Jednohlasně schválilo, že stavbu II/408 Dyje - průtah SO 103 Chodníky, přeložku VO nad přechodem, zaměření chodníků SO 103 provede firma EUROVIA CS, a.s. Vídeňská 104, Brno s cenovou nabídkou 2.732.250,83 Kč s DPH.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 162/5 k.ú.Dyje (2.8.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.7.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, výměra 146 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha.

 2. Cena za 1 m2………… 20,- Kč.

 3. Pozemek bude dotčen věcným břemenem, právo chůze a jízdy.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska