Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Oznámení záměru prodeje pozemku  KN 162/5 k.ú.Dyje (2.8.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 31.7.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 162/5 k.ú.Dyje, výměra 146 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha.

 2. Cena za 1 m2………… 20,- Kč.

 3. Pozemek bude dotčen věcným břemenem, právo chůze a jízdy.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.7.2013 (23.7.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.7.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.6.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 102/10; p.č. 114/2; p.č. 114/3 k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 102/1; p.č. 114 k.ú.Dyje dle geometrického plánu, z důvodu prodeje.

 4. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 413/17; p.č. 2247/2 k.ú.Dyje, které vznikly zaměřením z pozemku p.č. 413/1; p.č. 2247 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

 5. Projednat v ZO projektovou dokumentaci na kabelovou přípojku NN v lokalitě zahrad za mostem doleva k.ú.Dyje, pod názvem: „Dyje, Svoboda NN přípojka- rozšíření DS k NN“.

 6. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. ZN-014130004631/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně stavby Dyje, rozšíření DS k NN zahrady - od mostu doprava.

 7. Žádost pana Jiřího a paní Jany Staňkových, bytem Dyje č.p. 97, o odkoupení pozemku p.č. 162/5 k.ú.Dyje, o výměře 146 m2, kultura ostatní plocha – jiná plocha, který je obecní.

 8. Obec koupila 4 palety obrubníků, 7,5 q cementu v ceně 9.960,- Kč.

 9. Projednat v ZO vybudování 1 vsakoviště na pozemku p.č. 2233 k.ú.Dyje.

 10. Výroba a montáž nových prken na lavičky hřbitov, parčík stála 6.776,- Kč, fa č. 312013.

 11. Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy na objekt obecního úřadu stálo 8.470,- Kč, fa č. 43/2013.

 12. Schválit v ZO Směrnici k aplikaci reálné hodnoty (RH) u majetku určeného k prodeji.

 13. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2013.

 14. Schválit v ZO, kdo provede stavbu II/408 Dyje, průtah – SO 103 Chodníky, přeložku VO nad přechodem a změření chodníků SO 103.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Oznámení záměru prodeje části pozemku  p.č. 212 k.ú.Dyje (27.6.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.6.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
část pozemku, kultura ostatní plocha , ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 212 k.ú.Dyje

 2. Cena za 1 m2……….… 20,- Kč.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska