Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Oznámení záměru prodeje části pozemku  p.č. 212 k.ú.Dyje (27.6.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 26.6.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
část pozemku, kultura ostatní plocha , ostatní komunikace
Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky:
 1. Část pozemku p.č. 212 k.ú.Dyje

 2. Cena za 1 m2……….… 20,- Kč.


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy, nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

S t a n ě k Jiří
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.6.2013 (27.6.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.6.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pan Janče.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 102/10; p.č. 114/2; p.č. 114/3 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 4. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 413/17; p.č. 2247/2 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 5. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. ZN-014130004935/001o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně pozemku „Dyje rozšíření DS- k NN p. Fabeš“.

 6. Bere na vědomí Závěrečný účet a účetní závěrku Zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2012.

 7. Jednohlasně schválilo zaplacení částky 5.748,- Kč, fa č. 13010 za opravu místní komunikace p.č. 2522; p.č. 2510 k.ú.Dyje.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8, ohledně kolik stálo posezení s důchodci.

 9. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 242/3 k.ú.Dyje z důvodu prodeje.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku p.č. 170 k.ú.Dyje, dle geometrického plánu p.č. 170/2 k.ú.Dyje z důvodu prodeje.

 12. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 12 ohledně proplacení částky 6.892,- Kč za materiál a opravu stříkačky KOMFI pro SDH.

 13. Jednohlasně schválilo částku 5.000,- Kč na realizaci ohňostroje na místním hřišti v Dyji.

 14. Jednohlasně schválilo vybudování jednoho vsakoviště na pozemku p.č. 2233 k.ú.Dyje, který je obecní. Cena cca 75.000,- Kč.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně průkazu energetické náročnosti na budovu OÚ č.p. 128.

 16. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 212 k.ú.Dyje, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 26.6.2013 (19.6.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.6.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.5.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost manželů paní Jany a pana Karla Pelechových, bytem Dyje č.p. 157, o odkoupení pozemku p.č. 102/10 k.ú.Dyje, o výměře 9 m2, kultura ostatní plocha, který vznikl geometrickým plánem z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, dále o odkoupení pozemku p.č. 114/2 k.ú.Dyje, výměra 4 m2, kultura ostatní plocha a pozemku p.č. 114/3 k.ú.Dyje, výměra 2 m2, kultura zastavěná plocha, které vznikly geometrickým plánem z pozemku p.č. 114 k.ú.Dyje a tyto uvedené pozemky jsou obecní.

 4. Žádost manželů paní Naděždy a pana Mojmíra Dobešových, bytem Dyje č..e 8, o odkoupení pozemku p.č. 413/17, o výměře 27 m2, kultura zastavěná plocha a pozemku p.č. 2247/2, výměra 19 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 5. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. ZN-014130004935/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně pozemků „Dyje, rozš. DS – k NN p. Fabeš“.

 6. Projednat v ZO Závěrečný účet a účetní závěrku Zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2012.

 7. Obec zaplatila firmě Gulaba sro., Dyje 148 částku 5.748,-Kč, fa č. 13010 za opravu místní komunikace p.č. 2522, p.č. 2510 k.ú.Dyje.

 8. Informace ZO, kolik stálo posezení s důchodci.

 9. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) pozemek p.č. 242/3 k.ú.Dyje, výměru 7 m2, kultura zahrada z důvodu prodeje.

 10. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) část pozemku p.č. 170 k.ú.Dyje, dle geometrického plánu p.č. 170/2 k.ú.Dyje, výměru 50 m2, kultura ostatní plocha z důvodu prodeje.

 12. Obec zaplatila částku 6.892,-Kč za materiál na opravu stříkačky KOMFI pro SDH.

 13. Obec uhradí částku 5.000,- Kč za realizaci ohňostroje na místním hřišti v Dyji.

 14. Projednat v ZO odvod dešťové vody z p.č. 212, p.č. 198/1 k.ú.Dyje, které ústí na pozemek p.č. 2149 k.ú.Dyje, který obhospodařuje pan Martin Hladík.

 15. Obec nechala zhotovit průkaz energetické náročnosti na budovu OÚ č.p. 128 (PENB) dle zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií.

 16. Žádost pana Jaroslava Horáka, bytem Suchohrdly, ulice Lesní č.p. 282, o odkoupení části pozemku p.č. 212 k.ú.Dyje, který je obecní.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska