Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Oznámení záměru o pronájmu pozemku (25.4.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.4.2013


Záměr pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce:

Katastrální území: Dyje
Předmět nabídky: pozemek p.č. KN 327/36, výměra 197 m2 - orná půda
Cena pronájmu: 2,- Kč za 1 m2


K nahlédnutí do mapy je možné na OÚ v Dyji nebo na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz.
Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 24.4.2013 (25.4.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.4.2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 15, 16, 17, 18, 19.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 324/86, o výměře 84 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4 ohledně platby vázání Sbírek zákonů r. 2012.

 5. Jednohlasně schválilo nabídnutí k pronájmu pozemek p.č. 327/36 k.ú.Dyje.

 6. Jednohlasně schválilo smlouvu na dobu určitou od 1.4.2013 do 30.9.2013 pro pana Lubomíra Popelku.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně proplacené faktury č. 6/2013 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 8. Jednohlasně schválilo souhlas s vyřezáním keřů, náletových dřevin a pastvu na pozemku p.č. 2309 k.ú.Dyje, který je obecní.

 9. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje Závěrečný účet obce Dyje za rok 2012 včetně Zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření, která spočívají:
  • v důslednější kontrole inventurního stavu majetku na účetní evidenci (na výpis listu vlastnictví z KN) - termín: ihned,
  • ve výmazu zástavního práva na pozemcích obce – termín: duben 2013.

 10. Jednohlasně schválilo zaplacení firmě H+M, sro. Kuchařovice částku 12.121,- Kč, fa č. 2130408 za zabudování plastového okna v hasičské zbrojnici.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně platby prodloužení stavebního povolení na stavbu přeložky VO nad přechodem a stavbu II/408 Průtah Dyje, SO 103 Chodníky.

 12. Jednohlasně schválilo vyplacení částky 20.300,- Kč za zhotovení a nátěr vrat hasičské zbrojnice.

 13. Jednohlasně schválilo zálohovou fakturu 31.000,- Kč, fa č. Z012013 na opravu fasády hasičské zbrojnice v obci Dyje.

 14. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku výměru 61 m2 pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, dle geometrického plánu pozemek s p.č. 102/9 k.ú.Dyje.

 15. Jednohlasně schválilo na opravu cest v obci Dyje p.č. 299; 3/1; 156 k.ú.Dyje firmu Balcest s cenovou nabídkou 96.800,- Kč s DPH.

 16. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji část pozemku p.č. 170 k.ú.Dyje, který je obecní.

 17. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. KN 242/3 k.ú.Dyje, který je obecní.

 18. Jednohlasně schválilo uzavření pojistky na teru, kde obec je pojistník a Staněk Jiří pojištěný.

 19. Jednohlasně schválilo Dohodu o zapůjčení tery s vlečkou.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.4.2013 (17.4.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 24.4.2013 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.3.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost paní Věry Novákové, bytem Aninská 3294/3, 671 81 Znojmo, o odkoupení pozemku p.č. 324/86 k.ú.Dyje, výměra 84 m2, kultura ostatní plocha, který je obecní.

 4. Vázání sbírek zákonů 2012 firmou CSP Plus, sro. stálo 2.723,-Kč, fa č. 11300075.

 5. Žádost pana Františka Popelky, bytem Dyje 121, o pronájem pozemku p.č. 327/36 k.ú.Dyje, výměra 197 m2, který je obecní.

 6. Projednat a schválit v ZO, že obec zaměstnala na dobu určitou od 1.4.2013 do 30.9.2013 pana Lubomíra Popelku. Usnesení č. 10 ze zasedání 27.3.2013 se revokuje.

 7. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc březen 2013 stála 5.700,-Kč, fa č. 6/2013.

 8. Projednat v ZO a udělení souhlasu na p.č. 2309, ostatní plocha k.ú.Dyje, který je obecní, vyřezání keřů a náletových dřevin na 0,7 ha, pastva obcí a koz na 1,3 ha.

 9. Projednat a schválit v ZO Závěrečný účet obce za r. 2012, ze zákona č. 250/2000 Sb., § 17.

 10. Obec zaplatila H+M, sro. Kuchařovice částku 12.121,- Kč, fa č. 2130408 za zabudování plastového okna v hasičské zbrojnici.

 11. Obec požádala o prodloužení stavebního povolení na stavbu přeložky VO nad přechodem a na stavbu II/408 – průtah SO 103 Chodníky.

 12. Obec zaplatila částku 20.300,-Kč panu Pavlu Popelkovi staršímu za zhotovení a nátěr vrat v hasičské zbrojnici.

 13. Obec zaplatila zálohovou fakturu, částku 31.000,-Kč, fa č. Z012013 panu Františku Dvořákovi, bytem Kuchařovice 99 na opravu fasády hasičské zbrojnice v obci Dyje.

 14. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku (na LV 10001) výměru 61 m2 pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, dle geometrického plánu pozemek s p.č. 102/9 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska