Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.3.2013 (28.3.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.3.2013 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 102/9, který vznikl z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje.

 4. Z důvodu žádosti paní Věry Novákové, bytem Aninská 3294/3, Znojmo o koupi pozemku p.č. 324/86, o výměře 84 m2 k.ú.Dyje, kultura ostatní plocha, který je obecní a po domluvě s projektantem panem Rožnovským s firmy ENORM, a.s. Brno se nebude bod č. 4 projednávat.

 5. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 6. Bere na vědomí informaci k bodu 6 ohledně proplacené faktury č. 4/2013 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 7. Jednohlasně schválilo opravu chodníku před hasičskou zbrojnicí a hostincem Na Růžku.

 8. Jednohlasně schválilo opravu děr po zimně na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje, kolem řeky směr Dobšice a provést nástřik emulzí a drtí na místních komunikacích v obci.

 9. Jednohlasně schválilo opravu cesty p.č. 156 k.ú.Dyje kolem zábradlí, k autobusové zastávce.

 10. Jednohlasně schválilo, že obec zaměstná pana Lubomíra Popelku na dobu neurčitou.

 11. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 7 888 000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 12. Bere na vědomí informaci k bodu 12 ohledně výsledku přezkoumání obce za rok 2012, kde byly zjištěny chyby a nedostatky – jednalo se o prodej v roce 1997 panu Zdeňku Havrdovi, p.č. 82/2 k.ú.Dyje sklad; o koupi v roce 2001 pozemku p.č. 109/2, výměru 10 m2 za 200,- Kč od pana Karla Pelecha na vybudování chodníku a o koupi cesty v roce 1999 p.č. 119/7, výměru 47 m2 za 470,- Kč od pana Lubomíra Protivinského staršího.

 13. Bere na vědomí informaci k bodu 13 ohledně uzavření smlouvy o běžném účtu mezi Obcí Dyje a Českou národní bankou.

 14. Jednohlasně schválilo koupi fasádní barvy.

 15. Neschválilo vybudování zpevněné komunikace na p.č. 170 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Jednohlasně schválilo účetní závěrku obce za r. 2012 a výsledek hospodaření obce za rok 2012, který se převede na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých účetních období.

 17. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. 308/2 a pozemku p.č. 2548 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 18. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 324/86 k.ú.Dyje, který je obecní.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obec Dyje - Záměr prodeje nemovitosti (28.3.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 27.3.2013


Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:

pozemek, kultura ostatní plocha
Katastrální území: Dyje

Předmět nabídky:
 1. Pozemek p.č. 324/86 k.ú.Dyje, výměra 84 m2

 2. Cena za 1 m2……….… 10,- Kč


S t a n ě k Jiří
starosta obce


Bližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy. Snímek pozemku 324/86. Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.3.2013 (21.3.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.3.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.2.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Piotra Wrony, bytem Dyje č.p. 54, o odkoupení pozemku p.č. 102/9 k.ú.Dyje, o výměře 61 m2 – kultura ostatní plocha, který je obecní.

 4. Projednat v ZO Smlouvu 1030010102/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, s názvem: Dyje, kabelová smyčka NN – Nováková.

 5. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 6. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc únor 2013 stála 13 800,- Kč, fa č. 4/2013.

 7. Projednat v ZO, že obec opraví chodník před hasičskou zbrojnicí a hostincem Na Růžku.

 8. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje po zimně, kolem řeky směr Dobšice.

 9. Projednat v ZO opravu cesty p.č. 156 k.ú.Dyje kolem zábradlí, k autobusové zastávce.

 10. Projednat a schválit v ZO, že obec zaměstná na dobu neurčitou pana Lubomíra Popelku.

 11. Projednat a schválit Návrh rozpočtu obce r. 2013.

 12. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.

 13. Obec Dyje dne 7.3.2013 uzavřela s Českou národní bankou, pobočka Brno, smlouvu o běžném účtu s názvem „Dotace ÚSC“.

 14. Projednat a schválit v ZO koupi fasádní farvy na olíčení RD pana Ladislava Běhala, Dyje č.p. 18.

 15. Žádost pana Laciny Bohumila, pana Trávníka, pana Brady, pana Brettschneidera Karla, pana Moravce o vybudování zpevněné komunikace na p.č. 170 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Schválit v ZO účetní závěrku obce za rok 2012 a výsledek hospodaření obce za rok 2012.

 17. Žádost pana ing. Bohuslava Rychteckého, bytem Znojemská 224, 671 82 Dobšice, o odkoupení pozemku p.č. 308/2, o výměře 163 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek p.č. 2548, o výměře 2 664 m2, lesní pozemek k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 18. Žádost p. Věry Novákové, bytem Aninská 3294/3, 671 81 Znojmo, o odkoupení p.č. 324/86 k.ú.Dyje, výměra 84 m2 – kultura ostatní plocha, který je obecní.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska