Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.3.2013 (21.3.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.3.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 27.2.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost pana Piotra Wrony, bytem Dyje č.p. 54, o odkoupení pozemku p.č. 102/9 k.ú.Dyje, o výměře 61 m2 – kultura ostatní plocha, který je obecní.

 4. Projednat v ZO Smlouvu 1030010102/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, s názvem: Dyje, kabelová smyčka NN – Nováková.

 5. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 6. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc únor 2013 stála 13 800,- Kč, fa č. 4/2013.

 7. Projednat v ZO, že obec opraví chodník před hasičskou zbrojnicí a hostincem Na Růžku.

 8. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje po zimně, kolem řeky směr Dobšice.

 9. Projednat v ZO opravu cesty p.č. 156 k.ú.Dyje kolem zábradlí, k autobusové zastávce.

 10. Projednat a schválit v ZO, že obec zaměstná na dobu neurčitou pana Lubomíra Popelku.

 11. Projednat a schválit Návrh rozpočtu obce r. 2013.

 12. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.

 13. Obec Dyje dne 7.3.2013 uzavřela s Českou národní bankou, pobočka Brno, smlouvu o běžném účtu s názvem „Dotace ÚSC“.

 14. Projednat a schválit v ZO koupi fasádní farvy na olíčení RD pana Ladislava Běhala, Dyje č.p. 18.

 15. Žádost pana Laciny Bohumila, pana Trávníka, pana Brady, pana Brettschneidera Karla, pana Moravce o vybudování zpevněné komunikace na p.č. 170 k.ú.Dyje, která je obecní.

 16. Schválit v ZO účetní závěrku obce za rok 2012 a výsledek hospodaření obce za rok 2012.

 17. Žádost pana ing. Bohuslava Rychteckého, bytem Znojemská 224, 671 82 Dobšice, o odkoupení pozemku p.č. 308/2, o výměře 163 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek p.č. 2548, o výměře 2 664 m2, lesní pozemek k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 18. Žádost p. Věry Novákové, bytem Aninská 3294/3, 671 81 Znojmo, o odkoupení p.č. 324/86 k.ú.Dyje, výměra 84 m2 – kultura ostatní plocha, který je obecní.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obec Dyje - Záměr prodeje nemovitosti (1.3.2013)

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE NEMOVITOSTI

dle § 39, odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění


Na základě usnesení zastupitelstva obce Dyje ze dne 27.2.2013

Záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví obce:
pozemek, kultura ostatní plocha

Katastrální území:
Dyje

Předmět nabídky:
1. Pozemek p.č. 102/9 k.ú.Dyje, výměra 61 m2, který vznikl z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje.
2. Cena za 1 m2……….…10,- Kč.


S t a n ě k Jiří
starosta obceBližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje, kde je i možnost nahlédnutí do mapy. Občané mají právo se k tomuto záměru písemně vyjádřit, podáním na OÚ nejpozději do 15 dnů od vyvěšení.
Snímek pozemku p.č. 102/9 k.ú.Dyje

Vyvěšeno : 1.3.2013
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 27.2.2013 (1.3.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 27.2.2013 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 23.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana ing. Krejčího.

 3. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 3 ohledně proplacené částky 10.980,75 Kč, fa č. 2013540085 firmě Gordic.

 4. Jednohlasně schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska r. 2013 – prováděcí dokument ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014.

 5. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2013.

 6. Jednohlasně schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi Obcí Tasovice, Obcí Hodonice, Obcí Dyje a Obcí Krhovice.

 7. Jednohlasně neschválilo stavbu čerpací stanice PHM v Dyji firmě ABC Tours, spol. sro Velká Michalská 5, Znojmo na pozemku p.č. 622/21, p.č. 622/22 k.ú.Dyje.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně proplacené faktury č. 2/2013 za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za opravu lamp a výměnu automatického zapínání, vypínání veřejného osvětlení.

 10. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 581 k.ú.Dyje.

 11. Jednohlasně schválilo, že opravu venkovní fasády hasičské zbrojnice zhotoví firma pan Dvořák František, bytem Kuchařovice 99, s cenovou nabídkou 65.100,-Kč včetně DPH.

 12. Jednohlasně schválilo prodej studny na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje za podmínek: prodej by se uskutečnil, až by se prodával pozemek p.č. 145/3 k.ú.Dyje, veškeré náklady spojené s prodejem studny by hradil žadatel, tj. znalecký posudek, sepsání smlouvy, ověření podpisu.

 13. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 13 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 14. Jednohlasně neschválilo prodej pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 15. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2012.

 16. Jednohlasně schválilo výměnu okna hasičské zbrojnice firmou H+M, spol. sro. Kuchařovice, s cenovou nabídkou 12.121,- Kč.

 17. Jednohlasně schválilo vybudování nového chodníku SO 103 podél sinice II/408 k.ú.Dyje, před OÚ, RD Kmotorkových, RD Krejčí, RD Krula a RD Plackovi.

 18. Jednohlasně schválilo přeložku VO nad přechodem.

 19. Jednohlasně schválilo pokácení 5 stromů meruněk na pozemku p.č. 428/2, p.č. 421/1 k.ú.Dyje.

 20. Jednohlasně schválilo Kroniku obce Dyje za r. 2012.

 21. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. 102/9 k.ú.Dyje, který vznikl z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 22. Jednohlasně schválilo Smlouvu 1030011484/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje – Myslivci: NN přípojka kabelová smyčka.

 23. Jednohlasně schválilo výměnu vrat v hasičské zbrojnici Dyje panem Pavlem Popelkou starším, s cenovou nabídkou 20.300,-Kč.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska