Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 27.2.2013 (19.2.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 27.2.2013 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 30.1.2013.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Obec uhradila částku 10.980,75 Kč, fa č. 2013540085 firmě Gordic, spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava za práci, kterou dodává obci.

 4. Projednat v ZO Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska rok 2013 – prováděcí dokument ke střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska za období 2012-2014.

 5. Projednat v ZO žádost TJ SOKOL Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2013.

 6. Projednat a schválit v ZO Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Tasovice, obcí Hodonice, obcí Dyje a obcí Krhovice.

 7. Projednat v ZO žádost ABC-Tours, spol. s r.o. Velká Michalská 5, Znojmo o souhlas pro stavbu čerpací stanice PHM v Dyji na pozemku p.č. 622/21, p.č. 622/22 k.ú.Dyje, které jsou v našem osobním vlastnictví.

 8. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc leden 2013 stála 18.900,- Kč.

 9. Oprava 5 lamp VO a výměna automatického zapínání a vypínání veřejného osvětlení stála 6.200,- Kč, fa č. 1/2013.

 10. Žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o. Kounicova 26, 611 43 Brno o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 581 k.ú.Dyje, který je v našem osobním vlastnictví.

 11. Projednat v ZO, kdo opraví venkovní fasádu hasičské zbrojnice.

 12. Projednat v ZO, jestli obec prodá studnu na pozemku p.č. 145/3 k.ú.Dyje, naproti RD pana Antonína Veselého.

 13. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 14. Žádost Mysliveckého sdružení Nový Šaldorf, Oblekovice, IČ 49438191, o odkoupení pozemku p.č. 2520/1 k.ú.Dyje, o výměře 1 490 m2, který je obecní.

 15. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2012.

 16. Schválit v ZO výměnu okna hasičské zbrojnice.

 17. Schválit v ZO, že obec vybuduje nový chodník SO 103 podél silnice II/408 k.ú.Dyje.

 18. Schválit v ZO, že obec nechá udělat přeložku veřejného osvětlení nad přechodem.

 19. Žádost pana Miroslava Janče, bytem Dyje č.p. 2 o pokácení 5 stromů meruněk na pozemku p.č. 428/2, p.č. 421/1 k.ú.Dyje, které jsou v mém osobním vlastnictví.

 20. Přečíst a schválit Kroniku obce Dyje za r. 2012.

 21. Žádost pana Piotra Wrony, bytem Dyje čp. 54 o odkoupení pozemku p.č. 102/9 k.ú.Dyje, o výměře 61 m2, kultura ostatní plocha, který je obecní.

 22. Projednat a schválit v ZO Smlouvu č. 1030011484/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – Dyje-Myslivci: NN přípojka, kabel.smyčka.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.1.2013 (31.1.2013)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.1.2013 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 11.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, pana ing. Zonu.

 3. Jednohlasně schválilo finanční částku 2.000 Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 4. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 472/2012 Sb., platnou pro rok 2013.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení faktury za zimní údržbu místních komunikací v obci.

 6. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 6 ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci.

 7. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2012.

 8. Jednohlasně schválilo, že obec bude od Města Znojma odebírat Znojemské listy.

 9. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na opravu kostela v Dyji.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci – II. kolo.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.1.2013 (23.1.2013)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.1.2013 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 19.12.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 2.000,-Kč na věcný dar do tomboly na ples ZŠ Tasovice.

 4. Schválit v ZO Dodatek č. 5 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s vyhláškou č. 472/2012 Sb., ze dne 19.12.2012 platnou pro rok 2013.

 5. Zimní údržba místních komunikací v obci za měsíc prosinec 2012 stála 6.700,-Kč.

 6. Informace ZO ohledně výsledku volby prezidenta ČR v obci, která se konala ve dnech 11.-12.1.2013.

 7. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2012, jsou to příjmy a výdaje.

 8. Projednat v ZO, jestli obec bude od Města Znojma odebírat „Znojemské listy“.

 9. Projednat v ZO pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 294/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Žádost Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice 191 o finanční příspěvek z prostředků obce na obnovu nemovité kulturní památky kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska