Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Místní poplatky pro rok 2013 (14.1.2013)

S D Ě L E N Í
Obecního úřadu Dyje


Na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle vydané Obecně závazné vyhlášky obce Dyje je stanoven:


  1. Poplatek za jednoho psa 60,- Kč
  a za každého dalšího psa 100,- Kč.

Splatnost poplatku je do 31.března 2013.
----------------------------------------------------------------------------------
  2. Poplatek za odvoz komunálního odpadu – popelnice
  za jednoho občana 500,- Kč.

Splatnost poplatku je do 30.června 2013.
----------------------------------------------------------------------------------
Úhradu poplatku za psa a popelnice lze provést na pokladně Obecního úřadu v Dyji, nebo bezhotovostně zaslat na účet č. 12524741/0100, Komerční banka Znojmo.
Pro bližší informace volejte na tel. číslo 515 234 410.
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 19.12.2012 (20.12.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 19.12.2012 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13, 14, 15.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2013 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo žádost obce o dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na opravu fasády, výměnu okna, vrat na hasičské zbrojnici.

 5. Jednohlasně schválilo, že obec požádá Katastrální úřad, pracoviště Znojmo, Pražská 63, aby pozemek p.č. 436 k.ú. Dyje byl zapsán na LV 10001 pro obec.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 2 stromů ořechu na pozemku p.č. 541 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 229 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 5 ks stromů rentgloty na pozemku p.č. 2059 k.ú.Dyje u silnice II/408.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za opravu lamp VO a montáž kamer.

 10. Jednohlasně schválilo projekt „ akce Dyje – myslivci NN přípojka, kabel. smyčka.

 11. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 11 ohledně doplácení na 1 občana – částku 94,- Kč za odvoz popelnic.

 12. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2012.

 13. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 014130003327/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volbu prezidenta ČR.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně platby za služby a provoz internetových stránek za r. 2012.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2012 (13.12.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 19.12.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.11.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2013.

 4. Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, o dotaci na opravu fasády, výměnu okna a opravu vrat, nebo nechat zhotovit nové na hasičské zbrojnici.

 5. Projednat v ZO, jestli obec požádá Katastrální úřad pracoviště Znojmo, Pražská 63, aby pozemek p.č. 436 k.ú.Dyje byl zapsán na LV 10001 pro obec.

 6. Žádost paní Milady Štěpánové, bytem Bolzánova 31/h, 669 02 Znojmo, o pokácení 2 stromů ořechu na pozemku p.č. 541 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 7. Žádost pana Tomáše Hřebačky, bytem Úprkova 21, 66902 Znojmo, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 229 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, o pokácení 5 ks stromů rengloty na pozemku p.č. 2059 k.ú.Dyje u silnice II/408, který je v našem osobním vlastnictví.

 9. Oprava 4 lamp VO a montáž kamer stála 4.760,- Kč, fa č. 8/2012.

 10. Projednat v ZO akci „Dyje – myslivci: NN přípojka kabel. smyčka“.

 11. Obec doplácí na jednoho občana podle skutečných nákladů 94,- Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic v roce 2012.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2012.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska