Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 19.12.2012 (13.12.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 19.12.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 28.11.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2013.

 4. Projednat v ZO, že obec požádá Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, o dotaci na opravu fasády, výměnu okna a opravu vrat, nebo nechat zhotovit nové na hasičské zbrojnici.

 5. Projednat v ZO, jestli obec požádá Katastrální úřad pracoviště Znojmo, Pražská 63, aby pozemek p.č. 436 k.ú.Dyje byl zapsán na LV 10001 pro obec.

 6. Žádost paní Milady Štěpánové, bytem Bolzánova 31/h, 669 02 Znojmo, o pokácení 2 stromů ořechu na pozemku p.č. 541 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 7. Žádost pana Tomáše Hřebačky, bytem Úprkova 21, 66902 Znojmo, o pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 229 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, o pokácení 5 ks stromů rengloty na pozemku p.č. 2059 k.ú.Dyje u silnice II/408, který je v našem osobním vlastnictví.

 9. Oprava 4 lamp VO a montáž kamer stála 4.760,- Kč, fa č. 8/2012.

 10. Projednat v ZO akci „Dyje – myslivci: NN přípojka kabel. smyčka“.

 11. Obec doplácí na jednoho občana podle skutečných nákladů 94,- Kč za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – popelnic v roce 2012.

 12. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 3/2012.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 28.11.2012 (29.11.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.11.2012 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 17.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo pracovníka na veřejné prospěšné práce v obci na r. 2013.

 4. Jednohlasně schválilo dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany – jubilanty a dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč pro občany 90. let a výše.

 5. Jednohlasně schválilo opravu fasády, výměnu okna na hasičské zbrojnici, opravit vrata nebo nechat zhotovit nové a opravit chodník před hasičskou zbrojnicí.

 6. Jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 7. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 7 ohledně platby za svoz nebezpečného odpadu.

 8. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 8 ohledně platby za odvoz komunálního odpadu ze hřbitova.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně platby za servisní práce na plynových kotlích a opravě jednoho kotle.

 10. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a společností ABC Tours, spol s r.o., společností Resorts Holding, a.s.

 11. Jednohlasně schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje a společností ABC Tours, spol s r.o., společností Resorts Holding, a.s. a společností ATLANTA LOGISTIC, a.s.

 12. Starosta stanovil Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Dyje za rok 2012. Jmenoval ústřední inventarizační komisi, inventarizační komisi č. 1 – 4 a likvidační komisi. ZO jednohlasně vše schvaluje k inventarizaci.

 13. Jednohlasně schvaluje proplacení částky 57.750,- Kč, fa č. 14/2012 za vypracování ÚP Dyje I. fáze díla.

 14. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 14 ohledně počtu členů okrskové volení komise pro volbu prezidenta ČR.

 15. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 15 ohledně zapisovatelky pro volbu prezidenta ČR.

 16. Jednohlasně schválilo odvoz nebo úpravu hlušiny, hlíny po úpravě cesty, od čerpací stanice směr k tasovské louce firmou Viliam Gulaba, s.r.o.

 17. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 50.000,-Kč panu Josefu Pechalovi, bytem Dyje č.p. 96 na zařízení bytu z důvodu vyhoření RD č.p. 96.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.


Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.11.2012 (21.11.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.11.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.10.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost na Úřad práce o jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci Dyje na rok 2013.

 4. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany – jubilanty: 60.let, 70.let, 75.let, od 80.roků každý rok a 90.roků výše – dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.

 5. Projednat v ZO, že obce opraví fasádu, provede výměnu okna na hasičské zbrojnici a opraví chodník před hasičskou zbrojnicí.

 6. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 7. Svoz nebezpečného odpadu stál 4.680,- Kč, fa č. 0741004371.

 8. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 3.546,- Kč, fa č. 0741004372.

 9. Čištění dvou plynových kotlů a oprava kotle stálo 5.442,- Kč, fa č. 12166.

 10. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, společností ABC-Tours, spol. s r.o. se sídlem Velká Michalská 5, Znojmo a společností Resorts Holding, a.s. se sídlem Kovářská 6, Znojmo.

 11. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, společností ABC-Tours, spol. s r.o. se sídlem Velká Michalská 5, Znojmo, společností Resorts Holding, a.s. se sídlem Kovářská 6, Znojmo a společností ATLANTA LOGISTIC, a.s. se sídlem Dyje 75.

 12. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Dyje za rok 2012.

 13. Obec doplatila částku 57.750,-Kč, fa č. 14/2012 za vypracování Územního plánu Dyje, I. fáze díla – návrh Územního plánu Dyje.

 14. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky, konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013, bude 6.

 15. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro obec Dyji pro volbu prezidenta České republiky, konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013, je Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 16. Projednat v ZO odvoz, nebo úpravu hlušiny hlíny po úpravě cesty od čerpací stanice, u vody směr po tasovskou louku.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska