Obec Dyje

Dnes je Pondělí 23.4.2018,
svátek má Vojtěch

Pozvánka na zasedání ZO dne 28.11.2012 (21.11.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 28.11.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 31.10.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Žádost na Úřad práce o jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci Dyje na rok 2013.

 4. Projednat v ZO dar v hodnotě na osobu 350,- Kč pro naše občany – jubilanty: 60.let, 70.let, 75.let, od 80.roků každý rok a 90.roků výše – dárkový koš v hodnotě 1.000,-Kč.

 5. Projednat v ZO, že obce opraví fasádu, provede výměnu okna na hasičské zbrojnici a opraví chodník před hasičskou zbrojnicí.

 6. Projednat a schválit v ZO Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 7. Svoz nebezpečného odpadu stál 4.680,- Kč, fa č. 0741004371.

 8. Odvoz velkoobjemového kontejneru od hřbitova stál 3.546,- Kč, fa č. 0741004372.

 9. Čištění dvou plynových kotlů a oprava kotle stálo 5.442,- Kč, fa č. 12166.

 10. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, společností ABC-Tours, spol. s r.o. se sídlem Velká Michalská 5, Znojmo a společností Resorts Holding, a.s. se sídlem Kovářská 6, Znojmo.

 11. Projednat v ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Dyje, společností ABC-Tours, spol. s r.o. se sídlem Velká Michalská 5, Znojmo, společností Resorts Holding, a.s. se sídlem Kovářská 6, Znojmo a společností ATLANTA LOGISTIC, a.s. se sídlem Dyje 75.

 12. Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, stanovuje starosta Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků Obce Dyje za rok 2012.

 13. Obec doplatila částku 57.750,-Kč, fa č. 14/2012 za vypracování Územního plánu Dyje, I. fáze díla – návrh Územního plánu Dyje.

 14. Minimální počet členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky, konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013, bude 6.

 15. Zapisovatelkou okrskové volební komise pro obec Dyji pro volbu prezidenta České republiky, konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013, případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013, je Ivona Bětíková, pracovnice OÚ Dyje.

 16. Projednat v ZO odvoz, nebo úpravu hlušiny hlíny po úpravě cesty od čerpací stanice, u vody směr po tasovskou louku.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 31.10.2012 (1.11.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.10.2012 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Zonu, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 4. Bere na vědomí informaci k bodu 4 ohledně výsledků voleb do krajských zastupitelstev v obci Dyje.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2012.

 6. Jednohlasně neschválilo vybudování před domem č.p. 66 odtokové rygoly pro dešťovou vodu ze střechy RD a položení plastové roury do kanálu pod silnicí.

 7. Jednohlasně schválilo dodatečné stavební povolení na rekreační chatu 4x4 m na pozemku p.č. 329/12 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 3.909,- Kč, fa č. 81220979 za čištění kanálu pod silnicí 1717/1 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.11.2012.

 10. Bere na vědomí informaci k bodu 10 ohledně platby za odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku drobný dlouhodobý nehmotný majetek obce, účet 018 0000, dle seznamu v ceně 10.157,50 Kč.

 12. Jednohlasně schválilo, že dvě břízy před RD č.p. 66 a 67 se kácet nebudou.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2012 (24.10.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.10.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.9.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO a schválit uzavření Dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku.

 4. Informace ZO ohledně výsledku voleb do krajských zastupitelstev v obci Dyje, které se konaly ve dnech 12.-13. října 2012.

 5. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2012.

 6. Žádost pana Karla Brettschneidera, bytem Dyje 103, paní Marcely Pařízkové, bytem Riegrova 49, Znojmo o vybudování před domem č. 66 odtokového rygolu, vedoucí do kanálu pod silnicí, do kterého by se položila plastová roura, do níž by stékala voda z okapů.

 7. Žádost pana Petera Samaše, bytem Dukelských bojovníků 3417/146d, 671 81 Znojmo 5 o dodatečné stavební povolení k rekreační chatě o rozměrech 4x4 m na pozemku p.č. 329/12 k.úDyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Čištění kanálu tlakovým vozem pod silnicí 1717/1 k.ú.Dyje stálo 3.909,- Kč, fa č. 81220979.

 9. Projednat a schválit v ZO Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 10. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 5.721,- Kč.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku – drobný dlouhodobý nehmotný majetek obce (účet 018 0000)dle seznamu, který je součástí vyřazovacího protokolu.

 12. Informace ZO ohledně odborného stanoviska – posouzení dvou bříz v obci Dyje před RD č.p. 66 a 67.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska