Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Usnesení ze zasedání ZO dne 31.10.2012 (1.11.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 31.10.2012 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Zonu, pana Zahradníka.

 3. Jednohlasně schválilo uzavření Dohody o zimním posypu, údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku s panem Ivanem Požárem.

 4. Bere na vědomí informaci k bodu 4 ohledně výsledků voleb do krajských zastupitelstev v obci Dyje.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce roku 2012.

 6. Jednohlasně neschválilo vybudování před domem č.p. 66 odtokové rygoly pro dešťovou vodu ze střechy RD a položení plastové roury do kanálu pod silnicí.

 7. Jednohlasně schválilo dodatečné stavební povolení na rekreační chatu 4x4 m na pozemku p.č. 329/12 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo proplacení částky 3.909,- Kč, fa č. 81220979 za čištění kanálu pod silnicí 1717/1 k.ú.Dyje.

 9. Jednohlasně schválilo Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 1.11.2012.

 10. Bere na vědomí informaci k bodu 10 ohledně platby za odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku drobný dlouhodobý nehmotný majetek obce, účet 018 0000, dle seznamu v ceně 10.157,50 Kč.

 12. Jednohlasně schválilo, že dvě břízy před RD č.p. 66 a 67 se kácet nebudou.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2012 (24.10.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.10.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.9.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO a schválit uzavření Dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku.

 4. Informace ZO ohledně výsledku voleb do krajských zastupitelstev v obci Dyje, které se konaly ve dnech 12.-13. října 2012.

 5. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2012.

 6. Žádost pana Karla Brettschneidera, bytem Dyje 103, paní Marcely Pařízkové, bytem Riegrova 49, Znojmo o vybudování před domem č. 66 odtokového rygolu, vedoucí do kanálu pod silnicí, do kterého by se položila plastová roura, do níž by stékala voda z okapů.

 7. Žádost pana Petera Samaše, bytem Dukelských bojovníků 3417/146d, 671 81 Znojmo 5 o dodatečné stavební povolení k rekreační chatě o rozměrech 4x4 m na pozemku p.č. 329/12 k.úDyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Čištění kanálu tlakovým vozem pod silnicí 1717/1 k.ú.Dyje stálo 3.909,- Kč, fa č. 81220979.

 9. Projednat a schválit v ZO Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 10. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 5.721,- Kč.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku – drobný dlouhodobý nehmotný majetek obce (účet 018 0000)dle seznamu, který je součástí vyřazovacího protokolu.

 12. Informace ZO ohledně odborného stanoviska – posouzení dvou bříz v obci Dyje před RD č.p. 66 a 67.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.9.2012 (27.9.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.9.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12, 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi OÚ.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4, ohledně kolik stála oprava lamp VO.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku rám a zástěny na hřbitov.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 90/5 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo postavení pergoly na pozemku p.č. 19 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku velkou plastovou skluzavku.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do Zastupitelstev krajů.

 11. Jednohlasně schválilo, že bod č. 11 se odkládá, až obec dostane posudek od paní ing. Procházkové z Brna, z Agentury ochrany přírody a krajiny. Obec objedná tlakový vůz na pročištění dešťového kanálu před RD čp. 66 a čp. 67.O dešťovou vodu z RD se musí vlastník postarat sám, kam mu dešťová voda odtéká.

 12. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 209 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2012.

 14. Jednohlasně souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí stavební povolení na akci : „ I/38 Znojmo – obchvat III, Okružní křižovatka I/53 – II/408 k.ú.Dobšice".

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska