Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 31.10.2012 (24.10.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 31.10.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 26.9.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO a schválit uzavření Dohody s panem Ivanem Požárem o zimní údržbě místních komunikací v obci, pracích a služeb provedených pro obec během roku.

 4. Informace ZO ohledně výsledku voleb do krajských zastupitelstev v obci Dyje, které se konaly ve dnech 12.-13. října 2012.

 5. Informace ZO ohledně dílčího přezkoumání hospodaření obce Dyje roku 2012.

 6. Žádost pana Karla Brettschneidera, bytem Dyje 103, paní Marcely Pařízkové, bytem Riegrova 49, Znojmo o vybudování před domem č. 66 odtokového rygolu, vedoucí do kanálu pod silnicí, do kterého by se položila plastová roura, do níž by stékala voda z okapů.

 7. Žádost pana Petera Samaše, bytem Dukelských bojovníků 3417/146d, 671 81 Znojmo 5 o dodatečné stavební povolení k rekreační chatě o rozměrech 4x4 m na pozemku p.č. 329/12 k.úDyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Čištění kanálu tlakovým vozem pod silnicí 1717/1 k.ú.Dyje stálo 3.909,- Kč, fa č. 81220979.

 9. Projednat a schválit v ZO Směrnici pro evidenci veřejných zakázek a pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 10. Odvoz velkoobjemového kontejneru domovního odpadu stál 5.721,- Kč.

 11. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku – drobný dlouhodobý nehmotný majetek obce (účet 018 0000)dle seznamu, který je součástí vyřazovacího protokolu.

 12. Informace ZO ohledně odborného stanoviska – posouzení dvou bříz v obci Dyje před RD č.p. 66 a 67.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 26.9.2012 (27.9.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 26.9.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 12, 13, 14.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo odměnu panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi OÚ.

 4. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 4, ohledně kolik stála oprava lamp VO.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku rám a zástěny na hřbitov.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 90/5 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo postavení pergoly na pozemku p.č. 19 k.ú.Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku velkou plastovou skluzavku.

 9. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 9 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 10 ohledně členů okrskové volební komise obce Dyje pro volby do Zastupitelstev krajů.

 11. Jednohlasně schválilo, že bod č. 11 se odkládá, až obec dostane posudek od paní ing. Procházkové z Brna, z Agentury ochrany přírody a krajiny. Obec objedná tlakový vůz na pročištění dešťového kanálu před RD čp. 66 a čp. 67.O dešťovou vodu z RD se musí vlastník postarat sám, kam mu dešťová voda odtéká.

 12. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 209 k.ú.Dyje.

 13. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2012.

 14. Jednohlasně souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí stavební povolení na akci : „ I/38 Znojmo – obchvat III, Okružní křižovatka I/53 – II/408 k.ú.Dobšice".

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(19.9.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 26.9.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.8.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO odměnu pracovníkovi OÚ panu Lubomíru Popelkovi.

 4. Oprava 4 lamp VO stála 3.840,- Kč, fa č. 5/2012.

 5. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku rám a zástěny na hřbitov.

 6. Projednat v ZO pokácení 3 stromů akátu na pozemku p.č. 90/5 k.ú.Dyje, který je obecní.

 7. Projednat v ZO žádost paní Zdeny Čepové, bytem Dyje čp. 121, o povolení postavení zahradní pergoly o rozměrech 5x6 m na pozemku p.č. 19 k.ú.Dyje, který je v mém osobním vlastnictví.

 8. Projednat v ZO vyřazení z evidence majetku (účet 0280020) velkou plastovou skluzavku.

 9. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 10. Členové okrskové volební komise Obce Dyje pro volby do zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. a 13. října 2012, jsou: pan Ludvík Zahradník, paní Marie Žilincová, pan Jiří Staněk starší, pan Miroslav Janča a slečna Kristýna Jančová.

 11. Žádost pana Karla Brettschneidera, bytem Dyje čp. 103, o zkrácení jedné poloviny dvou bříz před domem čp. 67 a o opravu dešťového kanálu u domu čp. 66.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska