Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Usnesení ze zasedání ZO dne 30.5.2012 (31.5.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 30.5.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 9, 10, 11.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Kúřila, pana Janče.

 3. Bere na vědomí informaci k bodu 3 ohledně posezení s důchodci dne 11.6.2012.

 4. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na Dětský den.

 5. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (LV 10001) pozemek ZE (PK) 2/3 k.ú.Dyje, z důvodu prodeje.

 6. Jednohlasně schválilo proplacení faktury č. 1201017, částku 4.968,-Kč za montáž a plachtu na pískoviště.

 7. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2012.

 8. Bere na vědomí informaci k bodu 8 ohledně zakoupení odpadkového koše do parčíku.

 9. Jednohlasně schválilo záměr pronájmu pozemku p.č. 2405, výměru 149 m2 k.ú.Dyje, který je obecní.

 10. Jednohlasně schválilo souhlas k vyřezání keřů, náletových dřevin a pastvu na pozemku p.č. 2309 k.ú.Dyje, který je obecní.

 11. Jednohlasně schválilo Smlouvu č. 14990015293/001 o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na pozemek p.č. 248/1 k.ú.Dyje, který je obecní.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2012 (24.5.2012)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.5.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.4.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Posezení s důchodci bude 11.6.2012 v 16.00 hodin v hostinci Na Růžku.

 4. Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.

 5. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek ZE (PK) 2/3 k.ú.Dyje, výměru 355 m2 z důvodu prodeje.

 6. Obec zakoupila plachtu na pískoviště v parčíku., fa č.1201017, cena 4.968,-Kč.

 7. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2012.

 8. Odpadkový koš do parčíku stál 2.124,-Kč, fa č. 0740033493.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice (16.5.2012)

Pozvánka na prohlídku kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji


Po bezmála 35 letech od zahájení oprav Malbertschových fresek v Dyji, je pryč konečně lešení a můžeme obdivovat jejich krásu.
A proto Vás zveme v nejbližší sobotu 19. května 2012 od 16.00 hod. na prohlídku dyjského kostela v rámci poutě k patronu tohoto chrámu - sv. Jana Nepomuckého.
Bude také možnost zjistit akustiku kostela nasloucháním vážné hudby a účasti na liturgii ke cti sv. Jana Nepomuckého.

Nebude chybět i pohoštění od místních farníků.

Jste srdečně zváni.


Římskokatolická farnost Dyje
se sídlem v Tasovicích


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska