Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 30.5.2012 (24.5.2012)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná ve středu dne 30.5.2012 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 25.4.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Posezení s důchodci bude 11.6.2012 v 16.00 hodin v hostinci Na Růžku.

 4. Projednat a schválit v ZO, že obec přispěje finanční částku pro děti na Dětský den.

 5. Projednat a schválit v ZO vyřazení z evidence majetku, z LV 10001 pozemek ZE (PK) 2/3 k.ú.Dyje, výměru 355 m2 z důvodu prodeje.

 6. Obec zakoupila plachtu na pískoviště v parčíku., fa č.1201017, cena 4.968,-Kč.

 7. Schválit v ZO Rozpočtové opatření č. 1/2012.

 8. Odpadkový koš do parčíku stál 2.124,-Kč, fa č. 0740033493.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka Římskokatolické farnosti Dyje se sídlem Tasovice (16.5.2012)

Pozvánka na prohlídku kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji


Po bezmála 35 letech od zahájení oprav Malbertschových fresek v Dyji, je pryč konečně lešení a můžeme obdivovat jejich krásu.
A proto Vás zveme v nejbližší sobotu 19. května 2012 od 16.00 hod. na prohlídku dyjského kostela v rámci poutě k patronu tohoto chrámu - sv. Jana Nepomuckého.
Bude také možnost zjistit akustiku kostela nasloucháním vážné hudby a účasti na liturgii ke cti sv. Jana Nepomuckého.

Nebude chybět i pohoštění od místních farníků.

Jste srdečně zváni.


Římskokatolická farnost Dyje
se sídlem v Tasovicích


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 25.4.2012 (26.4.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 25.4.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 11, 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo prodej pozemku ZE (PK) p.č. 2/3 k.ú.Dyje, o výměře 355 m2.

 4. Jednohlasně schválilo prodej budovy na pozemku p.č. 82/2 k.ú.Dyje.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.

 6. Jednohlasně schválilo Závěrečný účet obce Dyje za rok 2011, jehož součástí je zpráva o hospodaření obce – auditem za rok 2011. Souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

 7. Bere na vědomí informaci k bodu 7 ohledně žádosti o dotaci na pořízení nového územního plánu Dyje.

 8. Jednohlasně schválilo, že hospodářský výsledek za rok 2011 se převede z účtu 431 na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let.

 9. Jednohlasně schválilo fakturu č. FA116184, cenu 1.225,- Kč za opravu motorové stříkačky KOMFI.

 10. Bere na vědomí informaci k bodu 10 ohledně platby vázání Sbírek zákonů roku 2011.

 11. Jednohlasně schválilo fakturu č. 1201004, cenu 295.428,- Kč za vybudování dětského hřiště v parčíku.

 12. Bere na vědomí Závěrečný účet Zájmového sdružení VaK Znojemsko za rok 2011.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska