Obec Dyje

Dnes je Středa 21.3.2018,
svátek má Radek

Obec nabízí k prodeji (30.3.2012)

ZÁMĚR OBCE DYJE


Obec Dyje v souladu s § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr prodat následující pozemek v k.ú. Dyje.

OBEC DYJE nabízí k prodeji


1. Pozemek ZE (PK) p.č. 2/3 k.ú.Dyje, výměra 355 m2.

Cena za 1 m2……….…10,- Kč.


S t a n ě k Jiří

starosta obceBližší informace na tel. 515234410 OÚ Dyje.
Snímek pozemku PK 2/3 k.ú.Dyje
Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 28.3.2012 (30.3.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 28.3.2012 v 18.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:

 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o bod č. 13.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana ing. Krejčího, pana ing.Zonu.

 3. Jednohlasně schválilo sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 4. Jednohlasně schválilo opravu děr po zimě na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje kolem řeky, směr Dobšice.

 5. Bere na vědomí informaci k bodu 5 ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, kde obec dostala A – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 6. Jednohlasně schválilo schodkový rozpočet ve výši 7.127.000 Kč, který bude vyrovnán přebytkem hospodaření z minulých let.

 7. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji pozemek p.č. ZE (PK) 2/3 k.ú.Dyje, o výměře 355 m2, který je obecní.

 8. Jednohlasně schválilo nabídnutí k prodeji budovu na pozemku p.č. 82/2 k.ú.Dyje, která je obecní za 1,- Kč.

 9. Jednohlasně schválilo Rozpočtový výhled obce Dyje na r. 2013, 2014, 2015.

 10. Bere na vědomí informaci k bodu 10 ohledně veřejné služby.

 11. Jednohlasně schválilo Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

 12. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. Čes. Budějovice ohledně rozšíření DS – kabel NN, p. Fabeš.

 13. Jednohlasně schválilo Kroniku obce za r. 2011.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.


Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

(21.3.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve středu dne 28.3.2012 v 18.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.2.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 4. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje po zimě, kolem řeky směr Dobšice.

 5. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011.

 6. Projednat a schválit Návrh rozpočtu na rok 2012.

 7. Žádost paní Renáty Slavíkové, bytem Dyje č. 137, o odkoupení pozemku p.č. ZE (PK) 2/3 k.ú.Dyje, o výměře 355 m2, který je obecní.

 8. Projednat v ZO prodej obecní budovy, která stojí na pozemku p.č. 82/2 k.ú.Dyje, který vlastní pan Havrda Zdeněk.

 9. Projednat a schválit v ZO Rozpočtový výhled na r. 2013, 2014, 2015.

 10. Informace ZO ohledně veřejné služby.

 11. Projednat a schválit v ZO Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

 12. Projednat v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně rozšíření DS – kabel NN, p. Fabeš.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska