Obec Dyje

Dnes je Čtvrtek 24.5.2018,
svátek má Jana

(21.3.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje, které se koná ve středu dne 28.3.2012 v 18.00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 29.2.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO sběr a odvoz nebezpečného odpadu pro obec Dyje v letošním roce a velkoobjemového kontejneru na odpad.

 4. Projednat v ZO, že obec opraví firmou díry na místní komunikaci p.č. 299 k.ú.Dyje po zimě, kolem řeky směr Dobšice.

 5. Informace ZO ohledně výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011.

 6. Projednat a schválit Návrh rozpočtu na rok 2012.

 7. Žádost paní Renáty Slavíkové, bytem Dyje č. 137, o odkoupení pozemku p.č. ZE (PK) 2/3 k.ú.Dyje, o výměře 355 m2, který je obecní.

 8. Projednat v ZO prodej obecní budovy, která stojí na pozemku p.č. 82/2 k.ú.Dyje, který vlastní pan Havrda Zdeněk.

 9. Projednat a schválit v ZO Rozpočtový výhled na r. 2013, 2014, 2015.

 10. Informace ZO ohledně veřejné služby.

 11. Projednat a schválit v ZO Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

 12. Projednat v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice ohledně rozšíření DS – kabel NN, p. Fabeš.


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 29.2.2012 (2.3.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 29.2.2012 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 8, 9, 10, 11, 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Janče, pana Kúřila.

 3. Jednohlasně schválilo plat a odměny panu Lubomíru Popelkovi.

 4. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2012.

 5. Jednohlasně schválilo stav inventarizace k 31.12.2011.

 6. Bere na vědomí informaci k bodu 6 ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 7. Bere na vědomí informaci k bodu 7, ohledně kolik stála oprava lamp VO.

 8. Jednohlasně schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a souhlasu se zřízením stavby mezi smluvními stranami: Obec Dyje a JMP NET, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s. sídlo oba dva Plynárenská 499/1, Brno, ohledně provést stavbu plynárenského zařízení II/408 Dyje průtah, SO 501 přeložka STL plynovodu na pozemcích p.č. 2053, p.č. GP 1717/1 k.ú.Dyje, které jsou obecní.

 9. Bere na vědomí informaci k bodu 9 ohledně II/408 Dyje průtah, SO 103 chodníky, SO 401 přeložka osvětlení přechodu.

 10. Jednohlasně schválilo finanční příspěvek na opravu kostela v Dyji.

 11. Jednohlasně schválilo Zadání územního plánu Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo oplocení prostranství před školou ZŠ Tasovice- finančně se bude obec podílet.


Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.2.2012 (17.2.2012)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý dne 29.2.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.1.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO plat panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi obce.

 4. Projednat v ZO žádost TJ Sokol Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2012.

 5. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2011.

 6. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 7. Oprava 7 lamp VO stála 6.720,-Kč, fa č. 1/2012.


Jiří S t a n ě k

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska