Obec Dyje

Dnes je Neděle 22.4.2018,
svátek má Evženie

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.2.2012 (17.2.2012)

P O Z V Á N K A


na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý dne 29.2.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.


PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 24.1.2012.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Projednat v ZO plat panu Lubomíru Popelkovi, pracovníkovi obce.

 4. Projednat v ZO žádost TJ Sokol Dyje o finanční příspěvek na činnost fotbalového oddílu v roce 2012.

 5. Projednat a schválit v ZO stav inventarizace k 31.12.2011.

 6. Informace ZO ohledně Zprávy o výsledku kontroly finančního a kontrolního výboru.

 7. Oprava 7 lamp VO stála 6.720,-Kč, fa č. 1/2012.


Jiří S t a n ě k

Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 24.1.2012 (25.1.2012)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 24.1.2012 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání, jednohlasně schválilo rozšíření programu jednání o body č. 10, 11, 12.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Zahradníka, paní Lacinovou.

 3. Jednohlasně schválilo finanční částku 2 000,-Kč do tomboly na ples ZŠ Tasovice, jako věcný dar.

 4. Jednohlasně schválilo Smlouvu budoucí smlouvě mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „ Dyje, rozšíření DS – k NN paní Olivová“.

 5. Bere na vědomí informaci ZO k bodu 5 ohledně proplacení faktury za práci a služby internetových stránek.

 6. Jednohlasně schválilo úhradu cestovních náhrad v souladu s vyhláškou č. 429/2011 Sb., platnou pro rok 2012.

 7. Jednohlasně schválilo příjmy a výdaje obce za rok 2011.

 8. Jednohlasně schválilo akci „Dyje, rozšíření DS – kabel NN pan Fabeš“.

 9. Jednohlasně schválilo, že pozemky p.č. 2515, 2516, 2517, 2518/1 a 2518/2 k.ú.Dyje obec navrhne zařadit do nového ÚPO – stavby k individuální rekreaci do 50 m2.

 10. Jednohlasně schválilo nákup sypače za traktor na zimní posyp místních komunikací v obci od pana Ivana Požára.

 11. Jednohlasně schválilo vyřazení z evidence majetku (LV 10001), z pozemku p.č. 102/1 k.ú.Dyje, výměru 25 m2 z důvodu prodeje pozemku p.č. 102/8 k.ú.Dyje.

 12. Jednohlasně schválilo, že obec zaměstná pana Lubomíra Popelky na dobu určitou od 1.4.2012 do 30.9.2012.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.1.2012 (18.1.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý, dne 24.1.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 21.12.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly, na ples ZŠ Tasovice.

 4. Schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje, rozšíření DS – k NN paní Olivová“.

 5. Za práci a služby spojené s provozem internetových stránek obce Dyje, obec zaplatila částku 7.632,-Kč, fa č. 12001 za rok 2011.

 6. Schválit v ZO Dodatek č. 4 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s Vyhláškou č. 429/2011 ze dne 13.12.2011, platnou pro rok 2012.

 7. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2011- příjmy, výdaje.

 8. Projednat v ZO akci „Dyje, rozšíření DS-kabel NN- pan Fabeš“, od vodárny směrem k potůčku (Tasovsko).

 9. Projednat v ZO žádost 5 žadatelů o zadání do ÚPO Dyje na pozemky p.č. 2515, 2516, 2517, 2518/1, 2518/2 k.ú.Dyje – pozemky k individuální rekreaci s možností výstavby chat o rozměrech 50 nebo 80 m2.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska