Obec Dyje

Dnes je Pátek 27.4.2018,
svátek má Jaroslav

Pozvánka na zasedání ZO dne 24.1.2012 (18.1.2012)

P O Z V Á N K A

na zasedání zastupitelstva obce Dyje,
které se koná v úterý, dne 24.1.2012 v 17.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Dyje.

PROGRAM JEDNÁNÍ:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání ze dne 21.12.2011.

 2. Ověřovatelé zápisu.

 3. Schválit v ZO, že obec přispěje finanční částkou 2.000,- Kč na věcný dar do tomboly, na ples ZŠ Tasovice.

 4. Schválit v ZO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřenou mezi Obcí Dyje a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice s názvem „Dyje, rozšíření DS – k NN paní Olivová“.

 5. Za práci a služby spojené s provozem internetových stránek obce Dyje, obec zaplatila částku 7.632,-Kč, fa č. 12001 za rok 2011.

 6. Schválit v ZO Dodatek č. 4 ke Směrnici o cestovních náhradách v souladu s Vyhláškou č. 429/2011 ze dne 13.12.2011, platnou pro rok 2012.

 7. Informace ZO ohledně hospodaření obce za rok 2011- příjmy, výdaje.

 8. Projednat v ZO akci „Dyje, rozšíření DS-kabel NN- pan Fabeš“, od vodárny směrem k potůčku (Tasovsko).

 9. Projednat v ZO žádost 5 žadatelů o zadání do ÚPO Dyje na pozemky p.č. 2515, 2516, 2517, 2518/1, 2518/2 k.ú.Dyje – pozemky k individuální rekreaci s možností výstavby chat o rozměrech 50 nebo 80 m2.

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Usnesení ze zasedání ZO dne 21.12.2011 (22.12.2011)

U S N E S E N Í

ze zasedání zastupitelstva obce Dyje konaného dne 21.12.2011 v 17.00 hodin na Obecním úřadě v Dyji.


Usnesení ZO číslo:
 1. Jednohlasně schválilo program jednání.

 2. Jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu: pana Ing. Zonu, pana Janče.

 3. Jednohlasně schválilo pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku 2012 podle zákona č. 250/2000 Sb., § 13.

 4. Jednohlasně schválilo žádost obce o dotaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na pořízení nového ÚPO Dyje.

 5. Jednohlasně schválilo rozšíření viniční tratě „Babičák“ k.ú.Dyje o plochu dle zákresu, přibližně o 30 000 m2.

 6. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu ořechu na pozemku p.č. 321/1 k.ú.Dyje.

 7. Jednohlasně schválilo vybudování dětského hřiště s oplocením v celkové ceně 295.428,-Kč s DPH firmou Dřevoartikl, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, Znojmo.

 8. Jednohlasně schválilo pokácení 1 stromu smrku na pozemku p.č. 1717/1 k.ú.Dyje.

 9. Starosta podal informaci k bodu 9 ohledně, kolik stály pláště a duše na teru. ZO s nákupem souhlasilo.

 10. Starosta podal informaci k bodu 10 ohledně doplácení na 1 občana – částku 89,- Kč za odvoz popelnic.

 11. Jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2011.

 12. Jednohlasně schválilo zařazení Změny č. 4 ÚPO Dyje do majetku obce – účet 019 Dlouhodobý nehmotný majetek.

 13. Jednohlasně schválilo Odpisový plán k dlouhodobému majetku a Směrnici o evidenci majetku a zásob.

Usnesení bylo přijato všemi členy ZO.

Ing. Krejčí V a l e r i j
místostarosta obce

Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Termíny zasedání ZO Dyje na rok 2012 (21.12.2011)

Termíny zasedání zastupitelstva Obce Dyje v roce 2012


  24. ledna

  úterý 17.00 hodin

  29. února

  středa 17.00 hodin

  28. března

  středa 18.00 hodin

  25. dubna

  středa 19.00 hodin

  30. května

  středa 19.00 hodin

  27. června

  středa 19.00 hodin

  25. července

  středa 19.00 hodin

  29. srpna

  středa 19.00 hodin

  26. září

  středa 19.00 hodin

  31. října

  středa 17.00 hodin

  28. listopadu

  středa 17.00 hodin

  19. prosince

  středa 17.00 hodin


Jiří S t a n ě k
starosta obce


Počet názorů na článek: 0 Přidat názor

Obsah sekce Úřední deska